Hotărârea nr. 47/2002

HOTÃRÂREA NR. 47 privind suportarea cheltuielilor legate de utilizarea spatiului repartizat Serviciului Public Salvamont Sibiu
02h47

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 47

privind suportarea cheltuielilor legate de utilizarea spatiului repartizat Serviciului Public Salvamont Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 31081/19.03.2002 prin care Directia Economica propune utilizarea unor sume din CAP.51 Autoritati Executive, cheltuieli materiale,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

Având În vedere protocolul nr.135283/18.12.2001 Încheiat Între Primaria Municipiului Sibiu, Consiliul Judetean Sibiu si Serviciul Public Salvamont Sibiu,

În conformitate cu dispozitiile art. 1 pct.2 din Hotarârea nr. 811/1997 pentru modificarea si completarea Normelor privind prevenirea accidentelor turistice si organizarea activitatii de salvare în munti aprobate prin H.G. nr. 1269/1996,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba suportarea din bugetul local CAP.51-Autoritati executive, cheltuieli materiale, a cheltuielilor legate de utilizarea spatiului din Statiunea Paltinis de catre Serviciul Public Salvamont Sibiu,respectiv cheltuieli energie electrica, ĂŽncalzire, apa canal salubritate si alte cheltuieli comune cu ĂŽntretinerea spatiului.

Cheltuielile sus - mentionate vor fi suportate din bugetul local pe ĂŽntreaga perioada a derularii Protocolului ĂŽncheiat ĂŽntre Primaria Municipiului Sibiu, Consiliul Judetean Sibiu si Serviciul Public Salvamont Sibiu

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola