Hotărârea nr. 46/2002

HOTÃRÂREA NR. 46 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2001
02h46

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 46

privind aprobarea contului de ĂŽncheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2001

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 30955/19.03.2002 privind executia bugetului local al Municipiului Sibiu la data de 31.12.2001, prezentat de Directia Economica,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice, ale Legii nr. 216/2001 privind bugetul de stat pe anul 2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Articol unic. Se aproba contul de executie al bugetului local al Municipiului Sibiu la data de 31 decembrie 2001, la partea de venituri În suma de 566.603.601 mii lei din care 13.419,929 mii lei fond de rulment aferent anului 2001 iar la partea de cheltuieli În suma de 565.694.339 mii lei, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola