Hotărârea nr. 42/2002

HOTÃRÂREA NR. 42 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului în anul 2002
02h42

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 42

privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului ĂŽn anul 2002

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinarĂŁ din data de 28.03.2002,

Analizând raportul nr.21518/2002 , al Directiei Patrimoniu, privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului În anul 2002,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile Legii nr.18/1991, art. 33, 34 republicata privind fondul funciar, Legea nr.72/2002, art.8, 18, 32 privind zootehnia, Legea nr.189/1981 privind finantele publice locale , Regulilor Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr.1675/1992,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, art. 38 lit. " h " si art. 46 privind administratia publica locala

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba Comisia de organizare a pasunatului (zoopastorala) sub autoritatea Primarului Municipiului Sibiu , ĂŽn urmatoarea componenta:

- dl Tuluc Gheorghe Viceprimar Primaria Municipiului Sibiu
- medic veterinar Circumscriptie Directia Sanitar Veterinara
- medic veterinar OJRSA Sibiu
- dl Vasiu Nicolae insp. Serv.Administratie Locala, Agricol - PMS
- dl PĂŽnzar Vasile p. director Patrimoniu - PMS
- dl Herciu Daniel crescator de animale - repr. al obstii Tiglari
- dl Paraian Vasile crescator de animale - repr. al obstii Tiglari
- dl Dancu Valer crescator de animale - repr. al obstii Tiglari
- dl Sandru Nicolae crescator de animale - repr. al obstii Tiglari
- dl GĂŽndila Dumitru crescator de animale - repr. al obstii Tiglari
- dl Panta Ilie crescator de animale - repr. al obstii Calea Poplacii
- dl Horvat Aurel crescator de animale - repr. al obstii Calea Poplacii
- dl Badila Ion crescator de animale - repr. al obstii Calea Poplacii
- dl BĂŽrlea Nicolae crescator de animale - repr.al obstii Calea Poplacii
- dl Lepadat Alexie crescator de animale - repr. al obstii Calea Poplacii
- dl Albu Grigorie crescator de animale - repr. al obstii Gusterita
- dl Muntenas Teoader crescator de animale - repr. al obstii Gusterita
- dl Stoia Simion crescator de animale - repr. al obstii Gusterita
- dl Toasca Ilie crescator de animale - repr. al obstii Gusterita
- dl Lungu Valer crescator de animale - repr. al obstii Gusterita
- d-ul Mocan Teodor crescator de animale - repr. al obstii Gusterita
- d-ul Stengel Horst crescator de animale - repr. al obstii Gusterita
- dl Stadter Mihail crescator de animale - repr. al obstii Gusterita
- dl Negru Ioan crescator de animale - repr. al obstii Gusterita
- dl Radu Aurel crescator de animale - repr. al obstii Turnisor
- dl Schitea Remus-Ioan crescator de animale - repr. al obstii Turnisor
- dl Presecan Ioan crescator de animale - repr. al obstii Turnisor
- dl Comanici Gheorghe crescator de animale - repr. al obstii Turnisor
- dl Tatu Viorel crescator de animale - repr. al obstii Turnisor
- dl Joarza Ilie crescator de animale - repr. al obstii Turnisor
- dl Patru Vasile crescator de animale - repr. al obstii Turnisor
- dl Raulea Gheorghe crescator de animale - repr. al obstii Lazaret
- dl Nandrea Luca crescator de animale - repr. al obstii Lazaret
- dl Huzu Aron crescator de animale - repr. al obstii Lazaret
- d-ul Stoica Aron crescator de animale - repr. al obstii Lazaret
- d-ul Moldovan Gheorghe crescator de animale - repr. al obstii Lazaret

 

Art.2. Pentru desfasurarea ĂŽn conditii bune a activitatii de pasunat se stabilesc urmatoarele masuri:

a. Serviciul Administratie Locala Agricol, tine evidenta numarului de animale pe specii detinute de fiecare crescator de animale conform ĂŽnscrierilor din Registrul Agricol.
b. Serviciul Public de Cadastru, Agricultura si Disciplina În Constructii, va asigura delimitarea suprafetelor de pasune, situate În extravilanul municipiului Sibiu, de terenurile proprietate particulara, prin masurare si bornare, pâna la data de 30.04.2002.
c. Crescatorii de animale restantieri cu taxele pentru anul 2001 vor achita la Serviciul Impozite si Taxe pâna la data de 30.04.2002, suma restanta, În caz contrar acestia nu vor putea beneficia de folosirea pasunatului În anul 2002.
d. Comisia de organizare a pasunatului Împreuna cu Circumscriptia Sanitar Veterinara vor lua masuri ca pe pasuni sa fie admise numai animalele sanatoase. Nu vor fi admise În pasunat decât bovine crotaliate.
e. Comisia de organizare a pasunatului ĂŽn baza sumelor ĂŽncasate din taxa de pasunat, amenzilor contraventionale si a taxei datorata pentru neexecutarea zilelor de munca de catre crescatorii de animale, sume evidentiate de Directia Patrimoniu pe fiecare obste ĂŽn parte, va stabili modul de administrare a acestor sume ĂŽncasate; pentru achizitionarea de ĂŽngrasaminte sau executarea unor lucrari de ĂŽmbunatatiri funciare.
f. Comisia de organizare a pasunatului va ĂŽntocmi un program de masuri ĂŽn functie de necesitati pentru fiecare pasune ĂŽn parte, - lucrari manuale ca: nivelari musuroaie, defrisari ale tufarisurilor, reparatii de jgheaburi de adapat, decolmatari ale drenurilor absorbante si colectoare, ale caminelor colectoare si ale puturilor, ĂŽnlaturarea baltirilor etc., care se vor executa prin aportul ĂŽn zile munca al crescatorilor de animale din fiecare obste sub supravegherea reprezentantilor ĂŽmputerniciti ai obstei.
g. Reprezentantii obstilor nominalizati În prezenta hotarâre vor veghea la respectarea delimitarii parcelor de pasunat pe specii de animale, supravegherea si evidentierea executarii lucrarilor de curatire a pasunilor, respectarea programului de pasunat.
h. Ei vor putea solicita sprijinul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu , respectiv Serviciul Domeniul Privat si Serviciul Administratie Locala Agricol , Gardienilor Publici si Politiei Municipiului Sibiu.
i. Reprezentantii obstilor vor fi Împuterniciti , ca agenti constatatori , sa constate contraventii savârsite În legatura cu activitatea de pasunat si sa aplice amenzi.

Art.3 Se aproba repartizarea suprafetele de pasuni tinând cont de specia de animale crescatorilor de animale cu urmatoarea ordine de prioritate la pasunat - bovine, cabaline , ovine si caprine, dupa cum urmeaza:
- trupurile Fântâna Rece, Dealul Cocosului ( pentru bovine obstea Gusterita) 57,38 ha
- trupurile Napândoala , Sub Monument si Dealul Padurii (pentru bovine obstea Gusterita) 61,53 ha
- trupurile Remetea (pentru bovinele obstei Gusterita) 54,91 ha.
- trupurile " Pe fata " - Fânetele Mici , " Gaura lui Brener " si " Valea Grosilor" (pentru ovinele obstei Gusterita) 121,84 ha. -
- trupurile " Spate Balanta " si Lunca Cibin (pentru bovine Lazaret) 12,00 ha
- trupul sub Poligon (pentru bovinele Calea Poplacii si Turnisor ĂŽn functie de nr. de animale) 178,2 ha.
- trupurile pasune Turnisor mal stâng si mal drept râul Cibin Dealul Boilor si Gradina Tabacului 82,00 ha (pentru bovinele obstei Turnisor )
- trupul Tiglari (pentru bovinele obstei Tiglari ) 24 ,00 ha

Trupul Valea Grosilor va fi ĂŽnchiriat prin licitatie publica pentru crescatorii de ovine din obstea Gusterita.

Art.4 Se aproba executarea urmatoarelor lucrari de ĂŽntretinere, reparatii si ĂŽmbunatatiri funciare a pasunatului repartizate astfel:

A. Pentru obstea Gusterita si Trupul Remetea se vor executa lucrari de reparatii la 4 buc. puturi apa , executarea unei conducte de aductiune apa diam 2 " pe o lungime de 100 ml. reparatii la 4 buc. adapatori apa.
- Trupul Napândoala reparatii la adapatori apa 4 buc - conducta aductiune diam. 2 " pe o lungime de 30 m.

B. Pentru obstiile Turnisor si Calea Poplacii:
- trupul " Sub Poligon " se vor executa lucrari de ĂŽmbunatatiri funciare pe o suprafata de circa 2 ha., executarea unui canal de colectare a apelor pluviale pe o lungime de 150 ml. si executarea unui pod de trecere a animalelor spre Dealul Boilor executat din 3 tubulaturi tip Premo diam. 1000 3 x 6 m.

C. Pentru obstea Tiglari - trupul " Tiglari " executarea ĂŽmprejmuirii pasunatului dinspre zona de locuinte cu un sistem de glisiere pe o lungime de 150 ml.

Art.5 (1) Se aproba urmatoarele taxe de pasunat pentru anul 2002, ĂŽn functie de suprafetele de pasunat, repartizate crescatorilor de animale pe obsti, calitatea pasunilor, speciilor de animale si a numarului de animale existent ĂŽn fiecare obste :

a. Pentru obstile Tiglari si Lazaret taxa de pasunat va fi de 350.000 lei/ha pentru bovine si cabaline
b. Pentru obstile Gusterita, Turnisor si Calea Poplacii taxa de pasunat va fi luata ĂŽn calcul functie de speciile si numarul de animale astfel:
- 160.000 lei/cap pentru bovine si bubaline adulte
- 90.000 lei/cap pentru tineret bovin si bubalin
- 25.000 lei/cap pentru ovine si caprine
- 10.000 lei/cap pentru tineret ovin si caprin
- 160.000 lei/cap pentru cabaline adulte
c. Pentru suprafetele de pasuni, care vor fi scoase la licitatii, pretul de pornire la licitatii este de 200.000 lei/ha.

(2) Taxele de pasunat mentionate la alin.(1), pentru anul 2002, se vor achita pâna la data de 30.06.2002.

(3) Parcelele de pasunat vor fi delimitate pe specii de animale, fiind interzisa repartizarea ĂŽn aceeasi parcela a doua specii de animale.

(4) Animalele care folosesc pasunea vor fi introduse ĂŽn ciurda , sub supravegherea ciurdarului. Se interzice folosirea pasunatului ĂŽn mod individual.

(5) Lucrarile de curatire a pasunilor se vor executa prin contributia ĂŽn munca a crescatorilor de animale pe baza numarului de zile munca datorate pentru fiecare animal/specie astfel:
a. pentru bovine si bubaline adulte vor fi efectuate 3 zile munca/cap;
b. pentru tineret bovin, bubalin si cabalin vor fi efectuate 2 zile munca/cap;
c. pentru cabaline adulte vor fi efectuate 3 zile munca/cap;
d. pentru ovine va fi efectuata l zi munca/3 cap;

(6) În caz de neexecutare a zilelor de munca datorate, crescatorii de animale sunt obligati sa achite taxa de 100.000 lei/zi la Serviciul Impozite si Taxe din cadru Primariei Municipiului Sibiu.

Art.6 (1) Pentru folosirea necorespunzatoare a suprafetelor de pasuni repartizate, pentru degradarea unor terenuri sau culturi Învecinate se vor aplica sanctiunile prevazute de Legea nr.18/1991 si Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2001.

(2) Daca prin savârsirea contraventiei au fost pricinuite pagube , prin procesul verbal de constatare a contraventiei se vor stabili si despagubirile dupa cum urmeaza :
- bovine si cabaline adulte 600.000 - 1.000.000 lei/cap/zi;
- ovine si caprine 300.000 - 600.000 lei/cap/zi

(3) Sumele ĂŽncasate din taxele de pasunat, din contravaloarea zilelor de munca neefectuate ĂŽn natura, precum si din amenzile contraventionale , vor fi folosite ĂŽn exclusivitate pentru lucrari de amenajare, ĂŽntretinere si fertilizare a pasunilor, pentru cele privind lucrari anexe si conexe, apeducte, cai de acces, poduri sau podete pe trasee, etc. executate ĂŽn regie proprie sau contractate ĂŽn conditiile legii. La receptia lucrarilor executate vor participa ĂŽn mod obligatoriu reprezentanti ai autoritatilor publice locale.

Art.7 Se aproba durata de exploatare a pasunilor ĂŽn perioada 01.05.2002 - 30.10.2002.

Art.8 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.03.2002

 

PREÂŞEDINTE
Kurt Klemens CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola