Hotărârea nr. 41/2002

HOTÃRÂREA NR. 41 privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Radu Stanca Sibiu
02h41

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 41

privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul „Radu Stanca" Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 28.03.2002,

Analizând raportul nr. 30896/19.03.2002 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea organigramei si a statului de functii la Teatrul „ Radu Stanca" Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

Având în vedere adresa nr.30764/18.03.2002 de la Teatrul „ Radu Stanca „ în acest sens, precum si copia extras din procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 07.03.2002,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba modificarea organigramei si statului de functii pentru Teatrul "Radu Stanca" Sibiu, conform anexelor nr.1si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre, dupa cum urmeaza:

a) Se desfiinteaza urmatoarele posturi:
SECTOR ARTISTIC
-post de regizor artistic gr.I
-1 post actor gr.III
-1 post regizor scena tr.III
-1 post de pictor scenograf gr.I

SECTOR TEHNIC
-1 post inginer sunet- lumini gr.IA
-1 post de pictor executant tr.IV

b) Se înfiinteaza urmatoarele posturi:
SECTOR ARTISTIC
-5 posturi actor gr.V
-1 post referent Serviciul Marketing sectia româna gr.I
-1 post artist plastic ( studii superioare) gr.III

c) Se transforma:
-1 post de pompier tr.I din cadrul compartimentului administrativ si paza , în 1 post de Sef Formatie Paza Pompieri, fara acordarea indemnizatiei de conducere
- postul de sef productie-tehnician în post de sef productie aprovizionare-tehnician, cu atributiile si responsabilitatile aferente activitatilor respective de executie, conducere si coordonare.

d) Se reorganizeaza urmatoarele structuri:
-Compartimentul Marketing, Organizare Spectacole, Promovare Imagine se reorganizeaza în Serviciul Marketing, Organizare Spectacole, Promovare Imagine
- Se comaseaza Compartimentul Juridic Resurse Umane cu Compartimentul Administrativ si Paza creîndu-se Serviciul Juridic, Resurse Umane,Administrativ , care grupeaza activitatile juridice, organizare, gestiunea resurselor umane, administrativ, paza si PSI.
-Se comaseaza Compartimentul de Pregatire a Spectacolelor si Compartimentul de Realizare a Spectacolelor într-o singura structura, sub denumirea Compartimentul de Pregatire si Realizare a Spectacolelor.

Art.2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga orice alte dispozitii contrare.

Art.3. Directorul Teatrului "Radu Stanca" va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 28.03.2002

 

PREŞEDINTE
Kurt Klemens CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2