Hotărârea nr. 4/2002

HOTÃRÂREA NR. 4 privind aprobarea planului local de gestiune a deseurilor din municipiul Sibiu
02h4

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 4

privind aprobarea planului local de gestiune a deseurilor din municipiul Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 6747/22.01.2002 prin care Directia Tehnica propune aprobarea planului local de gestiune a deseurilor din municipiul Sibiu ,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile art. 8 din O.U.G nr. 78/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "c" si "r" si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba planul local de gestiune a deseurilor din municipiul Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola