Hotărârea nr. 39/2002

HOTÃRÂREA NR. 39 privind stabilirea nivelului contributiei pe anul 2002 pentru un copil sau persoana protejata în sistemul de protectie a copilului aflat în dificultate din judetul Sibiu
02h39

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 39

privind stabilirea nivelului contributiei pe anul 2002 pentru un copil sau persoana protejata ĂŽn sistemul de protectie a copilului aflat ĂŽn dificultate din judetul Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.03.2002,

Analizând raportul nr. 31416/20.03.2002 Întocmit de Directia Stare Civila si Autoritate Tutelara, prin care se propune stabilirea nivelului contributiei pe anul 2002 pentru un copil sau persoana protejata În sistemul de protectie a copilului aflat În dificultate din judetul Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.1 alin.1, ale art.4, art. 5 si art. 8 din H.G. nr. 457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat în dificultate , a celui cu handicap, precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie în conditiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. s si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se stabileste nivelul contributiei pe anul 2002 pentru un copil sau persoana protejata ĂŽn sistemul de protectie a copilului aflat ĂŽn dificultate din judetul Sibiu, la suma de 16.675.000 lei (1.389.583 lei lunar ).

Art.2. Primaria Municipiului Sibiu vireaza contributia lunara, care reprezinta 1/12 din contributia anuala, pâna la data de 10 a fiecarei luni, Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Sibiu din subordinea Consiliului Judetean Sibiu.

Art.3. Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Sibiu comunica Primariei Municipiului Sibiu orice modificare intervenita ĂŽn situatia copilului sau a persoanei majore care beneficiaza de protectie ĂŽn sistemul de protectie a copilului aflat ĂŽn dificultate din judetul Sibiu, care ĂŽnlatura starea de dificultate ĂŽn care se afla, ĂŽn termen de 3 zile de la data aparitiei situatiei.

Art.4. Plata contributiei se suspenda sau Înceteaza, dupa caz, Începând cu luna urmatoare celei În care a intervenit modificarea În situatia copilului sau a persoanei protejate.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.03.2002

 

PREÂŞEDINTE
Kurt Klemens CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola