Hotărârea nr. 38/2002

HOTÃRÂREA NR. 38 privind deplasarea delegatiei oficiale a Consiliului Local si a Primariei Municipiului Sibiu în perioada 12.04-14.04.2002 în Landshut, Germania
02h38

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 38

privind deplasarea delegatiei oficiale a Consiliului Local si a Primariei Municipiului Sibiu ĂŽn perioada 12.04-14.04.2002 ĂŽn Landshut, Germania

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.03.2002,

Analizând raportul nr. 32022/21.03.2002 prin care Serviciul dezvoltare economica si relatii externe propune deplasarea delegatiei oficiale a Consiliului Local În perioada 12.04-14.04.2002 În Landshut, Germania,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului ,

Având În vedere Hotarârea nr. 232/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu si invitatia d-nului Josef Deimer, primarul orasului Landshut, În acest sens,

În conformitate cu prevederile HG nr.518/1995, modificata prin HG nr.420/1998,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d si x si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba deplasarea a 24 de consilieri municipali ce vor face parte din delegatia oficiala a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn Landshut, Germania, ĂŽn perioada 12.04-14.04.2002, ĂŽn vederea semnarii acordului de ĂŽnfratire ĂŽntre Municipiul Sibiu si orasul Landshut, Germania. Deplasarea se va face cu avionul.

Art.2. Se aproba decontarea cheltuielilor de deplasare ĂŽn conformitate cu prevederile H.G. nr.518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.03.2002

 

PREÂŞEDINTE
Kurt Klemens CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola