Hotărârea nr. 37/2002

HOTÃRÂREA NR. 37 privind stabilirea tarifelor pentru apa potabila si canalizare în municipiul Sibiu si statiunea Paltinis
02h37

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 37

privind stabilirea tarifelor pentru apa potabila si canalizare în municipiul Sibiu si statiunea Paltinis

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 28.03.2002,

Analizând raportul nr. 30949/19.03.2002 prin care Directia Economica propune stabilirea tarifelor pentru apa potabila si canalizare în municipiul Sibiu si statiunea Paltinis ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului si al Comisiei pentru servicii publice si comert,

Având în vedere adresa nr. 1466/12.03.2002 a S.C. Apa - Canal S.A. prin care se solicita ajustarea tarifelor potrivit indicelui de inflatie

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. j si ale art. 46 din Legea nr. 215/2002 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba stabilirea tarifelor pentru apa potabila si canalizare în municipiul Sibiu si statiunea Paltinis, dupa cum urmeaza :

 

TARIF POPULAŢIE

TARIF PT. RESTUL CONSUMATORILOR

- apă potabil㠖 Sibiu

3.211 lei/mc

2.698 lei/mc

- apă potabil㠖 Păltiniş

7.864 lei/mc

6.608 lei/mc

- canalizare – Sibiu

1.490 lei/mc

1.252 lei/mc

- canalizare – Păltiniş

4.167 lei/mc

3.502 lei/mc

Art.2. Taxa pe valoare adaugata este inclusa numai în tarifele stabilite potrivit art. 1 pentru populatie.

Art.3. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga orice alte dispozitii contrare.

Art.4. Directorul S.C. Apa - Canal S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 28.03.2002

 

PREŞEDINTE
Kurt Klemens CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola