Hotărârea nr. 36/2002

HOTÃRÂREA NR. 36 privind stabilirea numarului maxim de functionari publici titulari, pentru fiecare clasa
02h36

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 36

privind stabilirea numarului maxim de functionari publici titulari, pentru fiecare clasa

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.03.2002,

Analizând raportul nr. 30893/19.03.2002 prin care Serviciul resurse umane propune stabilirea numarului maxim de functionari publici titulari pentru fiecare clasa,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art.66 alin.6 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.2 din H.G. nr. 1084/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. e si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se stabileste numarul maxim de functionari publici titulari pentru fiecare clasa, modificându-se corespunzator statul de functii al aparatului propriu de specialitate al consiliului local, dupa cum urmeaza :

Categoria

Clasa III

Clasa II

Clasa I

NumĂŁrul totalal funcĂžiilor publice

A

6

15

87

108

B

-

-

8

8

C

-

6

59

65

TOTAL

181

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.03.2002

 

PREÂŞEDINTE
Kurt Klemens CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola