Hotărârea nr. 35/2002

HOTÃRÂREA NR. 35 privind rectificarea bugetului local
02h35

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 35

privind rectificarea bugetului local

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 28.03.2002,

Analizând referatele nr. 30951/19.03.2002 si nr. 33012/25.03.2002 prin care Directia Economica propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2002 cu suma de 450.000 mii lei,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

Având în vedere adresele nr. 910/08.02.2002 si nr. 1759/22.03.2002 ale Consiliului Judetean Sibiu, precum si necesitatea suplimentarii creditelor bugetare aprobate în bugetul local,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2002 cu suma de 450.000 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2002 cu suma de 7.500.000 mii lei, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 28.03.2002

 

PREŞEDINTE
Kurt Klemens CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la HCL 35/2002

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2002

- mii lei -

Capitol
subcapitol
articol
aliniat

Denumire indicatori

Program
iniţial an

Plan iniţial
trim II

Influenţe
trim II

Plan rectificat
trim II

Plan iniţial
trim III

Influenţe
trim III

Plan
rectificat
trim III

Program
rectificat
an

0001

VENITURI – total

696.035.803

203.194.266

+ 270.000

203.464.266

120.486.940

+ 180.000

120.665.940

696.485.803

21.02

VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢII PUBLICE

9.950.000

2.537.500

+ 270.000

2.807.500

2.487.500

+ 180.000

2.667.500

10.400.000

21.02.30

Alte venituri de la instituţii publice

6.000.000

1.500.000

+ 270.000

1.770.000

1.500.000

+ 180.000

1.680.000

6.450.000

5002

CHELTUIELI – total

696.035.803

195.708.283

+ 270.000

195.978.283

129.704.216

+ 180.000

129.884.216

696.485.803

63.02

SERV. DEZV.

226.000.000

63.225.000

+ 270.000

63.495.000

57.225.000

+ 180.000

57.405.000

226.450.000

63.02.38

Transferuri

10.000.000

4.000.000

+ 270.000

4.270.000

1.000.000

+ 180.000

1.180.000

10.450.000

Art. 40.80

Alte transferuri

10.000.000

4.000.000

+ 270.000

4.270.000

1.000.000

+ 180.000

1.180.000

10.450.000

Anexa nr. 2 la HCL 35/2002

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2002

- mii lei -

Capitol
subcapito
larticol
aliniat

Denumire indicatori

Program
iniţial
an

Plan iniţial
trim I

Influenţe
trim I

Plan rectificat
trim I

Plan iniţial
trim II

Influenţe
trim II

Plan rectificat
trim II

Program
rectificat
an

0001

VENITURI - total

696.485.803

227.158.409

+ 4.000.000

231.158.409

203.464.266

+ 3.500.000

206.964.266

703.985.803

03.02

IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE

86.594.886

31.610.000

-

31.610.000

13.010.000

+ 2.000.000

15.010.000

88.594.886

03.02.02

Impozitul pe clădiri de la

persoane fizice

63.935.000

24.000.000

-

24.000.000

9.000.000

+ 2.000.000

11.000.000

65.935.000

05.02

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TERENURI

DE LA PERSOANE JURIDICE

 

71.566.000

 

22.950.000

 

-

 

22.950.000

 

12.850.000

 

+ 1.500.000

 

14.350.000

 

73.066.000

05.02.01

Impozitul pe clădiri de la

persoane juridice

65.397.000

21.350.000

-

21.350.000

11.350.000

+ 1.500.000

12.850.000

66.897.000

34.02

COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

 

202.191.000

 

70.320.000

 

+ 4.000.000

 

74.320.000

 

65.767.000

 

-

 

65.767.000

 

206.191.000

34.02.02

Sume defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale

 

0

 

 

0

 

+ 4.000.000

 

4.000.000

 

0

 

-

 

0

 

4.000.000

5002

CHELTUIELI - total

696.485.803

232.081.861

+ 4.000.000

236.081.861

193.488.283

+ 3.500.000

196.988.283

703.985.803

60.02

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

49.500.000

15.765.000

+ 4.000.000

19.765.000

10.390.000

-

10.390.000

53.500.000

Subcap.

60.02.50

Alte acţiuni privind asistenţa socială

18.960.000

4.845.000

+ 4.000.000

8.845.000

4.715.000

-

4.715.000

22.960.000

art. 40.08

Ajutoare sociale

10.000.000

2.500.000

+ 4.000.000

6.500.000

2.500.000

-

2.500.000

14.000.000

72.02

ALTE ACŢIUNI

1.200.000

295.000

-

295.000

295.000

+ 3.500.000

3.795.000

4.700.000

Subcap.

72.02.50

Alte cheltuieli

300.000

75.000

 

-

75.000

75.000

+ 3.500.000

3.575.000

3.800.000

art. 30.07

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale

300.000

75.000

-

75.000

75.000

+ 3.500.000

3.575.000

3.800.000

PREŞEDINTE
Kurt Klemens CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola