Hotărârea nr. 34/2002

HOTĂRÂREA NR. 34 privind constituirea fondului de stimulare potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 (Revocată de HCL NR. 48/2004)
02h34

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 34

privind constituirea fondului de stimulare potrivit Ordonantei Guvernului nr.11/1996

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02.2002,

Analizând raportul nr. 21340/21.02.2002 prin care Directia Economica propune constituirea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 108 ¹ din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit.d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba constituirea fondului de stimulare ĂŽn cota de 3% din sumele ĂŽncasate prin executare silita , pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Consiliului Local.

Art.2. Se aproba Normele de constituire si repartizare a fondului destinat stimularii personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Norme de constituire Âşi repartizare a fondului destinat stimulĂŁrii personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

  1. Constituirea fondului de stimulare
   1. Fondurile de stimulare se constituie lunar prin aplicarea cotei de 3% la sumele reprezentând impozite, taxe, majorãri de Întârziere aferente, penalitãÞi, penalitãÞi de Întârziere, imputaÞii, despãgubiri, amenzi, cheltuieli judiciare, chirii, redevenÞe din concesionare ºi alte sume ce reprezintã venituri la bugetul local Încasate prin executare silitã.
   2. Cota utilizatĂŁ se aplicĂŁ numai la sumele efectiv ĂŽncasate la bugetele locale.
   3. Fondul de stimulare se constituie ĂŽn cadrul PrimĂŁriei Municipiului Sibiu de cĂŁtre compartimentele de specialitate cu atribuĂžii privind controlul, ĂŽncasarea, urmĂŁrirea impozitelor Âşi taxelor locale Âşi executarea siltĂŁ a creanĂželor datorate bugetului local pe baza documentaĂžiei justificative prevĂŁzute de prezentele norme.

  2. Utilizarea fondului de stimulare
   1. Principalele criterii de repartizare pe salariaĂži a stimulentelor:
    • contribuĂžia efectivĂŁ ĂŽn activitatea de ĂŽncasare Âşi executare silitĂŁ a creanĂželor bugetare;
    • contribuĂžia ĂŽn identificarea Âşi atragerea de venituri bugetare;
    • respectarea ordinii Âşi disciplinei individuale, precum Âşi conducerea Âşi coordonarea eficientĂŁ a compartimentelor de muncĂŁ, ĂŽn cazul funcĂžiilor de conducere;
    • competenĂža profesionalĂŁ doveditĂŁ Âşi disponibilitatea la sarcini ĂŽn ĂŽndeplinirea atribuĂžiilor;
    • gradul de periculozitate a acĂžiunilor la care participĂŁ;
    • ĂŽncasarea ĂŽn timp cât mai scurt a sumelor restante datorate bugetului local;
    • complexitatea sarcinilor de serviciu;
    • ĂŽntocmirea la termen Âşi de calitate a lucrĂŁrilor repartizate.

    1. Repartizarea pe servicii a fondului de stimulare Âşi aprobarea acestuia se face de cĂŁtre Primar, corelat cu aportul fiecĂŁrui compartiment la stabilirea, constatarea Âşi ĂŽncasarea prin executare silitĂŁ a sumelor care constituie obiectul fondului de stimulare.

   Propunerile nominale pentru personalul din subordine se fac de cĂŁtre Âşefii ierarhici Âşi se aprobĂŁ de cĂŁtre Primar.

    1. DispoziĂžii finale
     1. Plata stimulentelor aprobate se face, de regulĂŁ, ĂŽn cursul lunii, pentru luna expiratĂŁ, sau ĂŽn lunile urmĂŁtoare.
     2. Stimulentele aprobate sunt supuse impozitãrii, prin cumulare cu celelalte drepturi salariale primite În cursul lunii respective, potrivit legii. Deasemeni, asupra stimulentelor se calculeazã cota de 7% reprezentând fondul de sãnãtate.
     3. Stimulentele nu fac parte din salariul de bazĂŁ, iar asupra lor nu se calculeazĂŁ fondul pentru plata ajutorului de Âşomaj Âşi contribuĂžia pentru pensia suplimentarĂŁ.

     4. Sumele rãmase meutilizate la sfârºitul lunii, respectiv ale anului, se reporteazã lunar ºi anual, urmând sã fie utilizate În acelaºi scop.
     5. EvidenĂžierea ĂŽn contabilitate a fondurilor de stimulare se efectueazĂŁ potrivit normelor stabilite de Ministerul FinanĂželor Publice.
     6. Sumele incluse ĂŽn fondul de stimulare ĂŽn mod necuvenit, prin nerespectarea prevederilor prezentelor norme, vor fi reduse din fondul de stimulare constituit ĂŽn perioadele urmĂŁtoare Âşi vor fi virate la bugetul local.
     7. Personalul Însãrcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Consiliului Local are obligaÞia de a verifica corecta constituire ºi utilizare a fondului de stimulare ºi de a nu permite constituirea ºi, dupã caz, plata sumelor care nu se Încadreazã În norme, informând despre aceasta conducerea ierarhic superioarã.
     8. DocumentaĂžia justificativĂŁ ĂŽn baza cĂŁreia se constituie fondul de stimulare va avea urmĂŁtoarea prezentare:

   a) pentru persoane juridice:

   Nr. crt.

   Denumirea societĂŁĂžii

   Cod fiscal

   Suma achitatĂŁ

   Natura debitului

   Nr./data actului de exec. silitĂŁ

   Suma reprezentând cota de 3%

   1.

              

   b) pentru persoane fizice:

   Nr. crt.

   Nume Âşi prenume

   Adresa

   Suma achitatĂŁ

   Natura debitului

   Nr./data actului de exec. silitĂŁ

   Suma reprezentând cota de 3%

   1.