Hotărârea nr. 33/2002

HOTÃRÂREA NR. 33 privind concesionarea prin licitatie publica, a unui teren situat în Sibiu, B-dul V. Milea, bl.11
02h33

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 33

privind concesionarea prin licitatie publica, a unui teren situat ĂŽn Sibiu, B-dul V. Milea, bl.11

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02..2002,

Analizând raportul nr. 21515/22.02.2002 prin care Directia patrimoniu - urbanism propune concesionarea prin licitatie publica a unui teren situat În Sibiu B-dul V. Milea bl. 11 sc.A,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 2 si 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit.f si g si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, a terenului situat În Sibiu, str. G-ral V. Milea , bl. 11, sc. A, În suprafata de 11,00 mp. , proprietatea Statului Român, identificat În CF 15620 Sibiu, nr. top. 3694/2/1/3/2, 3693/3/2, 3696/2/2, 3696/1/2/2, În vederea amenajarii unei alei acces si constructiei de scari.

Art.2. Contractul de concesiune va fi ĂŽncheiat pe durata existentei constructiei

Art.3. Pretul de pornire a licitatiei este de 976.574 lei/mp.( teren zona I), valabil la data de 28.02.2002, pret ce se va indexa cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul statistic de preturi pâna În momentul desfasurarii licitatiei.

Art.4. Redeventa se va achita ĂŽn termen de 5 ani de la data ĂŽncheierii contractului de concesiune.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola