Hotărârea nr. 32/2002

HOTÃRÂREA NR. 32 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Complexului "Baia Neptun" Sibiu
02h32

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 32

privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate ĂŽn cadrul Complexului "Baia Neptun" Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara la data de 28.02.2002,

Analizând raportul nr.12527/2002 al Complexului Baia Neptun privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate În cadrul Complexului "Baia Neptun" Sibiu

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 8 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit." d " si " i " si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se stabilesc tarifele pentru serviciile prestate În cadrul Complexului "Baia Neptun" Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. D-na Jold Maria, sef Complex "Baia Neptun" Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola