Hotărârea nr. 31/2002

HOTÃRÂREA NR. 31 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita în favoarea Uniunii Artistilor Plastici, filiala Sibiu , asupra unor spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta
02h31

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 31

privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita În favoarea Uniunii Artistilor Plastici, filiala Sibiu , asupra unor spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02.2002,

Analizând raportul nr. 21521/22.02.2002 prin care Directia patrimoniu - urbanism propune prelungirea dreptului de folosinta gratuita În favoara Uniunii Artistilor Plastici - Filiala Sibiu, asupra spatiilor destinate atelierelor de creatie , sediului U.A.P. si galeriei de arta,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. n, ale art. 126 si 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba prelungirea dreptului de folosinta gratuita pâna la data de 31.12.2011, În favoarea Uniunii Artistilor Plastici - Filiala Sibiu, asupra spatiilor cu destinatie ateliere de creatie, sediu si galerie de arta , dupa cum urmeaza :

- str. Baii nr. 10 - studiouri de creatie si sediu
- str. Gladiolelor bl. 10 - studiouri de creatie (4 ateliere )
- str. N. Balcescu nr. 37 - galeria de arta

Art.2. Beneficiarul are obligatia de a pastra actuala destinatie a spatiilor mentionate la art. 1, În caz contrar urmând a se prelua imobilele fara nici o Înstiintare prealabila.

Art.3. Filiala Uniunii Artistilor Plastici are obligatia sa ĂŽngrijeasca , sa conserve spatiile date ĂŽn folosinta gratuita si sa suporte toate cheltuielile de folosinta pentru acestea ( cheltuieli de ĂŽntretinere , energie electrica si termica, telefon, reparatii, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilelor).

În cazul în care spatiile vor fi revendicate sau dobândite în proprietate în conditiile legislatiei în vigoare, Filiala Uniunii Artistilor Plastici are obligatia sa le elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificarii din partea Primariei Municipiului Sibiu

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu si S.C.Urbana S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola