Hotărârea nr. 30/2002

HOTÃRÂREA NR. 30 privind aprobarea contractului de concesiune cu S.C. Energie Termica S.A Sibiu
02h30

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 30

privind aprobarea contractului de concesiune cu S.C. Energie Termica S.A Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 8.02.2002,

Analizând raportul nr. 21761/22.02.2002 prin care Directia Economica si Directia Patrimoniu - urbanism propun aprobarea contractului de concesiune cu S.C. Energie Termica S.A. Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 40 din Legea nr. 219/1998,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba concesionarea retelelor termice apartinând domeniului public al municipiului Sibiu nominalizate în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre, si a serviciului de productie si distributie a energiei termice în sistem centralizat aferent, catre S.C. Energie Termica S.A. Sibiu.

Predarea - primirea retelelor termice se va face pe baza unui proces - verbal de predare - primire, încheiat între Primaria Municipiului Sibiu si conducerea S.C. Energie Termica S.A. Sibiu, în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

S.C. Energie Termica S.A Sibiu îsi va diminua valoarea capitalului social în mod corespunzator, cu contravaloarea retelelor termice concesionate , respectiv cu 6.153.702.975 lei.

Art.2. În cazul privatizarii S.C. Energie Termica S.A. Sibiu, contractul de concesionare înceteaza de drept

Art.3. Se aproba proiectul contractului de concesiune cu S.C. Energie Termica S.A. Sibiu, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre, incluzându-se în cap. IX "Încetarea contractului ", la lit. "e" , clauza mentionata la art. 2.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu si S.C. Energie Termica S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 30/2002

JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

LISTA INVENTAR A REŢELELOR TERMICE

 

Nr. crt.

DENUMIRE

Număr inventar

Valoare inventar

1.

Reţea termică M. Viteazu bl. V9 – CT 1 Hipodrom

1401

38.372.905

2.

Reţea termică Luptei –CT 3 Hipodrom extindere

1403

42.489.945

3.

Reţea termică 3 extindere – CT Hipodrom

1402

6.661.321

4

Reţea termică Luptei – CT 3Hipodrom extindere

1404

11.312.772

5

Reţea termică 4 Hipodrom – CT 4 Hipodrom

1405

171.020.295

6

Reţea termică R1 +R2 Mirăslău – CT 5 Hipodrom

1406

32.861.953

7.

Reţea termică 7 Hipodrom extindere – CT 7 Hipodrom

1407

155.193.636

8

Reţea termică 8 Hipodrom extindere – CT 8 Hipodrom

1408

110.486.400

9.

Reţea termică Rahovei – CT 9 Hipodrom

1409

198.901.436

10.

Reţea termică M.Viteazu – CT 9 Hipodrom

1410

67.122.604

11.

Reţea termică 9 Hipodrom extindere – CT 9 Hipodrom

1411

397.189.066

12.

Reţea termică bl. 55, 57, 58 – CT 9 Hipodrom

1412

30.290.780

13.

Reţea termică bl. 55 A, 57 A, 59 A extindere – CT 9 Hipodrom

1413

65.630.022

14

Reţea termică deviere reţea Rahovei – CT 9 Hipodrom

1414

12.237.236

15

Reţea termică 10 Hipodrom extindere – CT 10 Hipodrom

1415

122.065.308

16.

Reţea termică Valea Aurie – PT 1 V.Aurie

1424

206.239.798

17.

Reţea termică ACM Valea Aurie – PT 2 V. Aurie

1425

739.395.396

18.

Reţea termică cvartal Valea Aurie – CT V. Aurie

1423

147.404.515

19.

Reţea termică str. Cristian – CT Cârlova

1429

132.975.905

20.

Reţea termică str. D. Cantemir – PT 2 Cantemir

1430

155.473.597

21.

Reţea termică şos. Alba Iulia – CT Turnişor

1434

155.473.597

22.

Reţea termică str. Velceanu – PT 3 Velceanu

1431

276.257.351

23.

Reţea termică str. Cârlova – PT 3 Velceanu

1432

38.669.836

24.

Reţea termică Strand – CT Strand

1427

135.134.743

25.

Reţea termică Cârlova – CT Cârlova

1428

282.379.987

26.

Reţea termică Turnişor – CT Turnişor

1435

205.821.664

27.

Reţea termică 3 Turnişor – CT Turnişor

1436

150.224.821

28.

Reţea termică bl.18 Turnişor – CT Turnişor

1438

1.223.000

29.

Reţea termică bl. 27 Turnişor - CT Turnişor

1439

20.207.029

30.

Reţea termică imobil cart. Strand – CT Strand

1426

61.617.966

31.

Reţea termică apa fierbinte Independenţa – PT Tg. Cailor

1440

172.567.051

32.

Reţea termică bl. 101 str. Lung㠖 PT Tg. Cailor

1441

1.899.970

33.

Reţea termică str. Lungă Independenţa – PT LIA

1449

621.204.748

34.

Reţea termică 1 Tineretului Mecanica – PT Tineretului

1445

284.312.714

35

Reţea termică 2 Tineretului P-ţa 1 Decembrie – PT Tineretului

1446

78.966.698

36.

Reţea termică P-ţa 1 Decembrie – PT Tineretului

1443

423.980.023

37

Reţea termică P-ţa 1 Decembrie – PT 1 Decembrie

1447

421.503.863

38.

Reţea termică P-ţa 1 Decembrie – PT 1 Decembrie

1448

121.156.200

39.

Reţea termică cvartal V.Aaron – CT V. Aaron

1416

1.745.364.366

40.

Reţea termică C. Noica – PT 3V. Milea

1422

80.775.409

41.

Reţea termică Şc. de înot – CT V. Milea

1418

94.040.212

42.

Reţea termică V. Milea extindere CL. Dumbrăvii – CT V. Milea

1419

160.972.847

43.

Reţea termică punct termic V. Milea - CT V. Milea

1420

6.342.052

44.

Reţea termică V. Milea – PT 1 V. Milea

1421

46.183.935

45.

Reţea termică bl. 49 Viaduct – CT Viaduct

1442

68.200.790

 

TOTAL

 

8.497.805.762

 

 

CONCEDENT

PRIMAR prof. Klaus Werner Iohannis

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Viorica Bândescu

OFICIUL JURIDIC

jr. Dorin Nistor

DIRECŢIA PATRIMONIU URBANISM

ing. Dorin Măieţ

 

CONCESIONAR

DIRECTOR GENERAL

ing. Ilie Grădinar

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Carmen Drăgan

OFICIUL JURIDIC

jr. Emilian Popa


Anexa nr. 2