Hotărârea nr. 3/2002

HOTĂRÂREA NR. 3 privind unele masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 si ale Hotarârii Guvernului României nr. 1099/2001 (Abrogată de HCL NR. 323/2003)
02h3

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARÂREA NR. 3

privind unele masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 si ale Hotarârii Guvernului României nr. 1099/2001

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 181/786/22.01.2002 al Serviciului public Protectie si Asistenta sociala, prin care se propun unele masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001  privind venitul minim garantat si ale Hotarârii Guvernului României nr. 1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  privind venitul minim garantat si ale Hotarârii Guvernului României nr. 1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

În temeiul art. 38, alin2, lit. "s", precum si al art.46, alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba criteriile pentru stabilirea limitelor minime ale veniturilor nete lunare, care se pot obtine din cultivarea terenurilor agricole si sunt considerate bunuri ce pot fi pastrate ca fiind necesare nevoilor familiale, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba criteriile pentru stabilirea  limitelor minime ale veniturilor nete lunare care se pot obtine din cresterea si valorificarea animalelor, pasarilor si familiilor de albine si  sunt considerate bunuri ce pot fi pastrate ca fiind necesare nevoilor familiale, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Se aproba lista bunurilor aflate În proprietate sau În folosinta, care nu sunt considerate ca fiind strict necesare nevoilor familiale, conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarâre, precum si efectuarea evaluarii veniturilor care se pot obtine din valorificarea sau Înstrainarea acestora, de catre persoanele delegate sa efectueze anchetele sociale În functie de preturile la zi, practicate pe piata.

Art.4. Se aproba criteriile privind stabilirea cazurilor În care nu se acorda sau Înceteaza ajutorul social, conform anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5. Se aproba limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vânzarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative, conform anexei 5, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.6. Se aproba limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative, conform anexei 6, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.7. Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, precum si persoanele singure apte de munca, beneficiare de ajutor social, sunt obligate la efectuarea unor activitati În folosul comunitatii În limita a 72 de ore lunar/persoana, constând În actiuni sau lucrari de interes local.

Sunt exceptate de la efectuarea celor 72 de ore, lunar numai persoanele care prezinta certificate de ĂŽncadrare ĂŽntr-o categorie de persoane cu handicap accentuat sau grav, ori sunt ĂŽncadrate ĂŽn gradul I sau II de invaliditate.

Art.8. NeÎndeplinirea de catre persoanele apte de munca a obligatiei de a efectua lunar 72 ore  actiuni sau lucrari de interes local atrage, dupa caz:

                        a)   suspendarea platii ajutorului social În cazul persoanei singure;

                        b) modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei prin excluderea din numarul membrilor acesteia a persoanei care refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local.

Art.9.Suspendarea platii ajutorului social sau, dupa caz, modificarea cuantumului  acestuia, se face prin dispozitia scrisa a primarului Începând cu luna urmatoare celei În care s-a constatat refuzul nejustificat de efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local, care se comunica titularului În termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.

Art.10. Obligatia de a presta muncile ĂŽn folosul comunitatii nu poate fi transferata altor persoane.

Art.11. Lunar, primarul, la propunerea Directiei Tehnice, Întocmeste, prin dispozitie,  planul de actiuni sau de lucrari de interes local, repartizate pe persoane, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii. Directia Tehnica va coordona si urmari Îndeplinirea planului lunar, comunicând În scris Serviciului public de Protectie si Asistenta sociala, modul de Îndeplinire a obligatiei beneficiarilor de a efectua cele 72 ore / lunar / persoana, În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social În conditiile legii.

Art.12. În cazul în care persoana singura, apta de munca, nu efectueaza orele de munca timp de 2 luni consecutiv, dreptul de ajutor social înceteaza începând cu luna urmatoare expirarii acestei perioade, fara a putea reveni cu o noua cerere, mai devreme de trecerea a cel putin 3 luni de la data încetarii acestuia.

Art.13. Dreptul la ajutor social ĂŽnceteaza ĂŽn urmatoarele situatii:

a) veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depasesc nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit de lege;

b) familia sau persoana singura care primeste ajutor social ĂŽsi schimba domiciliul sau resedinta ĂŽn alta unitate administrativ-teritoriala;

c) plata ajutorului social a fost suspendata si ĂŽn termen de 3 luni de la data suspendarii nu a fost adusa adeverinta eliberata de Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca;

d) ĂŽn situatiile prevazute la punctele 6, 7, 8  din anexa 4 - Criterii privind stabilirea cazurilor ĂŽn care nu se acorda sau ĂŽnceteaza ajutorul social, ĂŽncepând cu luna urmatoare celei ĂŽn care acestea au fost constatate.

Art.14. (1) Primarul municipiului Sibiu va ĂŽmputernici prin dispozitie persoanele care vor primi dosarele de ajutor social, vor efectua anchetele sociale dispuse de acesta, vor completa fisa de calcul, precum si persoanele ĂŽmputernicite sa acorde viza de control financiar preventiv.

(2) La definitivarea anchetei sociale se vor utiliza si informatiile de la cel putin doua persoane care cunosc situatia materiala, sociala si civila a persoanelor din gospodaria solicitantului de ajutor social.

(3) La efectuarea anchetei sociale vor putea participa si reprezentanti ai institutiilor publice sau ai organizatiilor neguvernamentale care ĂŽsi desfasoara activitatea pe raza municipiului Sibiu.

Art.15. Primarul va organiza acordarea ajutorului social ĂŽn bani sau prin plata unor cheltuieli de ĂŽntretinere si de ĂŽncalzire a locuintei.

Art.16. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu, la data de 31.01.2002

 PRESEDINTE
Mircea Niculescu                                                    

Contrasemneaza
Secretar
Iordan Nicola


Anexa nr. 1 la HCL nr.3/2002

 

CRITERII

pentru stabilirea limitelor minime ale veniturilor  nete lunare care se pot obtine dincultivarea terenurilor agricole si care sunt considerate bunuri ce pot fi pastrate ca fiindnecesare nevoilor familiale

Venit net realizat pe 1ha de teren cultivat cu cartofi:

 • pe an                      7.700.000 lei/ha/an
 • pe luna                        641.667 lei/ ha/luna

Venit net realizat pe 1 ha de teren cultivat cu griu+ orz:

 • pe an                      1.500.000 lei/ha/an
 • pe luna                        125.000 lei/ ha/luna

Venit net realizat pe 1ha de teren cultivat cu porumb:

 • pe an                       4.160.000 lei/ha/an
 • pe luna                        346.667 lei/ha/luna

Venit net realizat pe 1 ha  de teren cultivat cu legume:

 • pe an                     13.455.000 lei/ha/an
 • pe luna                     1.121.250 lei/ ha/luna

Venit net realizat din cultivarea florilor:

 • pe an                         65.000 lei/ mp/an
 • pe luna                           5.417 lei/ mp/luna

Venit net realizat din exploatarea pomilor fructiferi:

 • pe an                        130.000 lei/pom/an
 • pe luna                         10.834 lei/ pom/luna

a)   Venit net realizat din exploatarea unui ha de teren finat:

 • pe an                       611.000 lei/ha/an
 • pe luna                        50.917lei/ ha/luna

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 3/2002

 

CRITERII

pentru stabilirea limitelor minime ale veniturilor  nete lunare care se pot obtine din cresterea si valorificarea animalelor, pasarilor si familiilor de albine si care  sunt considerate bunuri ce pot fi pastrate ca fiind necesare nevoilor familiale

Venit net realizat pe cap de bovina adulta:

 • pe an                      3.720.000 lei/cap/an
 • pe luna                        310.000 lei/ cap/luna

Venit net realizat pe cap de bovina tineret:

 • pe an                      2.480.000 lei/cap/an
 • pe luna                        206.667 lei/ cap/luna

Venit net realizat pe cap de porcina:

 • pe an                      1.240.000 lei/cap/an
 • pe luna                      103.334 lei/cap/luna

Venit net realizat pe cap de ovine si caprine:

 • pe an                        248.000 lei/cap/an
 • pe luna                        20.667 lei/ cap/luna      

Venit net realizat pe cap de cabalina adulta:

 • pe an                      7.440.000 lei/cap/an
 • pe luna                        620.000 lei/ cap/luna

Venit net realizat pe cap de pasare:

 • pe an                        140.000 lei/cap/an
 • pe luna                          11.667 lei/ cap/luna

Venit net realizat pe familie de albine:

 • pe an                        250.000 lei/fam/an
 • pe luna                         20.834 lei/ fam/luna

Venit net realizat pe cap de iepure:

 • pe an                         124.000 lei/cap/an
 • pe luna                        10.334 lei/ cap/luna

Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 3/2002
 

L I S T A
bunurilor ĂŽn proprietate sau ĂŽn folosinta care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale

1.     Motociclete, scutere.

2.     Autoturisme, cu exceptia mijloacelor de transport adaptate, din proprietatea persoanelor handicapate.

3.     Autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barcu cu motor, rulote, autobuze, microbuze si alte mijloace de transport.

4.     Tractoare.

5.     Combine, semanatori, seceratori si alte utilaje agricole cu tractiune mecanica.

6.     Prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de daracit, cazane de fabricat rachiu, fierastraie mecanice pentru lemn.

7.     Telefoane mobile.

8.     Tablouri si obiecte de arta.

9.     Bijuterii si obiecte ornamentale din metale pretioase (cu exceptia verighetelor).

10. Cladiri si alte spatii locative, ĂŽn afara locuintei minime.

11. Terenuri intravilane.

12. Terenuri agricole ĂŽn suprafata de peste 10.000 mp ĂŽn zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp ĂŽn zonele montane, pe membru de familie.

13. Bunuri de uz casnic si folosinta ĂŽndelungata, cu exceptia urmatoarelor: un frigider, un aparat radio, un aparat televizor, o masina de spalat.


Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 3/2002

 

Criterii privind stabilirea cazurilor ĂŽn care nu se acorda sau ĂŽnceteaza ajutorul social

1.     Familia sau persoana singura creste câini sau alte animale mici ĂŽn locuinta, cu scopul de a obtine venituri.

2.     Familia sau persoana singura practica cersetoria, prostitutia, comertul ilicit ĂŽn piete, târguri, oboare, munca la negru sau alte activitati din care realizeaza venituri nedeclarate.

3.     Familia sau persoana singura necasatorita, vaduva sau divortata care au copii ĂŽn ĂŽntretinere si ĂŽncalca prevederile art.180, alin.2 din Legea nr. 84/1995, Legea ĂŽnvatamântului, republicata, conform carora parintele sau tutorele legal sau orice persoana care exercita drepturile si obligatiile ce revin parintilor cu privire la persoana copilului, este obligat sa ia masuri pentru asigurarea frecventei scolare a elevului ĂŽn ĂŽnvatamântul obligatoriu.

4.     Familia sau persoana singura care a facut declaratii false cu ocazia completarii dosarului la depunerea cererii dovedite ca atare prin ancheta sociala.

5.     Familia sau persoana singura care nu coopereaza cu persoanele delegate sa efectueze ancheta sociala ĂŽn vederea acordarii sau neacordarii ajutorului social.

6.     Persoana singura care foloseste sumele acordate ca drept de ajutor social ĂŽn alte scopuri decât cele pentru satisfacerea nevoilor normale ale acestora (consum de bauturi alcoolice, practicarea jocurilor de noroc etc.).

7.     Familia sau persoana singura care nu ĂŽncaseaza ajutorul social timp de 3 luni consecutiv, fara a prezenta dovezi concrete din care sa rezulte ca s-au aflat ĂŽn imposibilitate obiectiva de a-l ridica la datele stabilite, ĂŽncepând cu luna urmatoare expirarii acestei perioade.

8.     Persoanei singure, apte de munca, careia i-a ĂŽncetat dreptul de ajutor social pe motiv de refuz nejustificat de efectuare a celor 72 ore, lunar, de munci ĂŽn folosul comunitatii si careia i s-a dat dreptul sa depuna o noua cerere, dupa 3 luni de la data ĂŽncetarii acestuia si recidiveaza.


Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 3/2002


Anexa nr. 6 la H.C.L. nr. 3/2002