Hotărârea nr. 29/2002

HOTĂRÂREA NR. 29 privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 58/2002, HCL NR. 153/2002 și HCL NR. 164/2002)
02h29

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 29

privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02.2002,

Analizând raportul nr. 21827/2002 prin care Directia Administratie locala propune modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, fara a se modifica numarul total de posturi ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. e si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001pivind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba Organigrama cu numarul de personal al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba statul de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre

Art.3. Prezenta hotarâre intra În vigoare la data de 1 martie 2002 , data de la care se abroga orice prevederi contrare.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

 

Anexa nr. 1


Anexa nr.2 la Hotãrârea nr.29/2002

JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

STAT DE FUNCTII

cu funcĂžiile publice din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu,

valabil la data de 01.03.2002

Nr.

crt.

FuncĂžia publicĂŁ

de execuĂžie

FuncĂžia publicĂŁ

de conducere

Cate-

goria

Cla-

sa

Gra-

dul

Nivel

studii

0

1

2

3

4

5

6

 

 

Consilier juridic

Secretar

A

I

1

S

DirecĂžia administraĂžie publicĂŁ localĂŁ

 

Consilier

Director

A

I

1

S

Serviciul administraĂžie localĂŁ, agricol

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

2

S

 

Consilier

-

A

I

2

S

 

Consilier

-

A

I

3

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

III

3

S

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Referent

-

C

I

3

M

 

Referent

-

C

I

3

M

 

Referent

-

C

II

3

M

Biroul coordonare asociaĂžii de proprietari

 

Inspector de specialitate

Sef birou

A

III

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

III

3

S

 

Inspector de specialitate

-

A

III

3

S

Serviciul juridic

 

Consilier juridic

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier juridic

-

A

I

1

S

 

Consilier juridic

-

A

I

2

S

 

Consilier juridic

-

A

I

3

S

 

Consilier juridic

-

A

II

2

S

 

Consilier juridic

-

A

II

2

S

Serviciul resurse umane Âşi pregĂŁtire profesionalĂŁ

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

III

3

S

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

1

M

DirecĂžia stare civilĂŁ Âşi autoritate tutelarĂŁ

 

Consilier

Director

A

I

1

S

Serviciul stare civilĂŁ

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

2

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Inspector

-

C

II

1

M

 

Referent

-

C

II

1

M

Serviciul autoritate tutelarĂŁ

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

I

2

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector

-

C

II

1

M

DirecĂžia economicĂŁ

 

Consilier

Director

A

I

1

S

Serviciul buget-contabilitate

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

2

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

II

1

M

 

Referent

-

C

I

2

M

 

Referent

-

C

I

3

M

Serviciul impozite Âşi taxe persoane fizice

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

2

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

2

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Inspector

-

C

II

1

M

 

Referent

-

C

II

1

M

Serviciul impozite Âşi taxe persoane juridice

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

2

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Referent

-

C

II

1

M

Serviciul executare silitĂŁ

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

3

S

 

Consilier

-

A

I

3

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Referent

-

C

I

1

M

 

Referent

-

C

I

2

M

 

Referent

-

C

I

3

M

 

Referent

-

C

I

3

M

 

Referent

-

C

II

1

M

 

Referent

-

C

II

1

M

 

Referent

-

C

II

1

M

 

Referent

-

C

II

1

M

 

Referent

-

C

II

1

M

Serviciul control comercial

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

2

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

2

S

 

Consilier

-

A

I

3

S

 

Consilier

-

A

I

3

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

2

S

 

Inspector de specialitate

-

A

III

3

S

 

Inspector

-

C

I

1

M

Serviciul informaticĂŁ

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

2

S

 

Inspector de specialitate

-

A

I

3

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

III

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

2

S

 

Inspector

-

C

II

1

M

Centrul de informaĂžii pentru cetĂŁĂženi

 

Inspector de specialitate

Sef serviciu

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

III

3

S

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Inspector

-

C

II

1

M

Arhitect Âşef

 

Consilier

Arhitect Âşef

A

I

1

S

Serviciul urbanism Âşi amenajarea teritoriului

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Referent

-

C

I

3

M

Serviciul autorizare, control disciplinĂŁ ĂŽn construcĂžii

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

2

S

 

Referent de specialitate

-

B

I

2

SSD

 

Referent de specialitate

-

B

I

2

SSD

 

Referent de specialitate

-

B

I

2

SSD

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

2

M

 

Referent

-

C

I

2

M

 

Referent

-

C

I

2

M

Biroul urmĂŁrire Âşi planificare oraÂş istoric, monumente

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

3

S

Serviciul dezvoltare Âşi relaĂžii externe

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

3

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

3

S

Biroul audit intern

 

Auditor (consilier)

Sef birou

A

I

1

S

 

Auditor (consilier)

-

A

I

1

S

 

Auditor (consilier)

-

A

II

3

S

Biroul relaĂžii cu presa

 

Consilier

Sef birou

A

I

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

ProtecĂžie civilĂŁ

 

Inspector de specialitate

-

A

I

3

S

DirecĂžia patrimoniu

 

Consilier

Director

A

I

1

S

Serviciul domeniul privat

 

Referent de specialitate

Sef serviciu

B

I

1

SSD

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector

-

C

I

1

S

Serviciul domeniul public

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

3

S

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

I

2

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

 

Inspector

-

C

I

3

M

DirecĂžia tehnicĂŁ

 

Consilier

Director

A

I

1

S

Serviciul tehnic Âşi protecĂžia mediului

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

3

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Referent de specialitate

-

B

I

2

SSD

 

Inspector

-

C

I

1

M

Serviciul investiĂžii

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

2

S

 

Referent de specialitate

-

B

I

1

SSD

 

Referent de specialitate

-

B

I

1

SSD

Serviciul gospodĂŁrire

 

Consilier

Sef serviciu

A

I

1

S

 

Consilier

-

A

I

3

S

 

Consilier

-

A

I

3

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Inspector de specialitate

-

A

II

1

S

 

Referent de specialitate

-

B

I

1

SSD

 

Inspector

-

C

I

1

M

 

Inspector

-

C

II

1

M

 

 

STAT DE FUNCTII

cu funcĂžiile de demnitate publicĂŁ Âşi cele la care angajarea se face pe bazĂŁ contractualĂŁ,

valabil la data de 01.03.2002

Nr. crt.

FuncĂžia de execuĂžie

FuncĂžia de conducere

Gradul / treapta

Nivel studii

 

Primar

 

 

S

 

Viceprimar

 

 

S

 

Viceprimar

 

 

S

Serviciul protecĂžie civilĂŁ

 

Muncitor

-

III

M/G

Serviciul administraĂžie localĂŁ

 

Referent

-

II

M

 

Arhivar

-

II

M/G

Serviciul secretariat

 

Inspector

Sef serviciu

I

M

 

Secretar-dactilograf

-

I

M

 

Secretar-dactilograf

-

I

M

 

Secretar-dactilograf

-

I

M

 

Secretar-dactilograf

-

I

M

Secretar-dactilograf

-

I

M

Secretar-dactilograf

-

II

M

Referent

-

I

M

Serviciul administrativ

Inspector de spec.

Sef serviciu

IA

S

Referent de spec.

-

IA

SSD

Administrator

-

II

M

Operator maÂş.multiplicat

-

I

M

TelefonistĂŁ

-

V

M/G

Sofer

-

V

M/G

Sofer

-

V

M/G

Muncitor ĂŽntreĂžinere

-

II

M/G