Hotărârea nr. 28/2002

HOTÃRÂREA NR. 28 privind aprobarea documentatiei "PUD - Hala atelier mecanic si sediu firma str. Caprelor"
02h28

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 28

privind aprobarea documentatiei "PUD - Hala atelier mecanic si sediu firma str. Caprelor"

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02.2002,

Analizând raportul nr. 19996/15.02.2002 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei "PUD - Hala atelier mecanic si sediu firma str. Caprelor " conform proiect nr. 2/2002 Întocmit de arh. Vasile Pop,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. g si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "PUD - Hala atelier mecanic si sediu firma str. Caprelor", conform proiect nr. 2/2002 ĂŽntocmit de arh. Vasile Pop, cu respectarea conditiilor impuse ĂŽn avize.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola