Hotărârea nr. 26/2002

HOTÃRÂREA NR. 26 privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate si pentru unele cazuri deosebite
02h26

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 26

privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate si pentru unele cazuri deosebite

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02.2002,

Analizând referatele nr.9636/28.01.2002 si nr.21668/22.02.2002 prezentate de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate si pentru unele cazuri deosebite,

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 si ale Hotarârii Consiliului Local nr. 195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se acorda prioritar locuinte din fondul locativ de stat unor familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate din locuintele pe care le-au detinut ĂŽn calitate de chiriasi si pentru unele cazuri deosebite, astfel :

a) pentru familia Dancu Nicolae, compusa din 3 persoane, se repartizeaza locuinta situata ĂŽn Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 8.

b) pentru familia Ciocan Marius , compusa din 3 persoane, se repartizeaza locuinta situata ĂŽn Sibiu, str. Oltetului nr. 22

Art.2. Se revoca art. 1 pct. b din Hotarârea nr. 170/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, urmând sa fie anulat ordinul de repartitie emis În baza acestuia.

Art.3. - Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola