Hotărârea nr. 25/2002

HOTÃRÂREA NR. 25 privind acordarea titlului de " Cetatean de onoare al Municipiului Sibiu " domnului Josef Deimer
02h25

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 25

privind acordarea titlului de " Cetatean de onoare al Municipiului Sibiu " domnului Josef Deimer

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02.2002,

Analizând referatul nr. 9364/28.01.2002 Întocmit de Comisia pentru acordarea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Sibiu " si propunerea Înregistrata cu nr. 4977/17.01.2002 a d-nului Constantin Oprean - consilier municipal,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. v si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se acorda titlul de "Cetatean de onoare al Municipiului Sibiu " domnului Josef Deimer , primar general al orasului Landshut-Germania.

Art2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola