Hotărârea nr. 24/2002

HOTÃRÂREA NR. 24 privind încredintarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapân, în baza unui contract de de delegare a gestiunii, catre SC Drumuri si Prestari Constructii S.A.
02h22

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 24

privind Încredintarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapân, În baza unui contract de de delegare a gestiunii, catre SC Drumuri si Prestari Constructii S.A. Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02.2002,

Analizând raportul nr. 19628/18.02.2002 prin care Directia Tehnica propune Încredintarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapân, În baza unui contract de delegare a gestiunii, catre S.C. Drumuri si Prestari Constructii S.A. Sibiu,

Având În vedere Hotarârea nr. 70/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea proiectului contractului de concesiune pentru exploatarea bunurilor si serviciilor publice de salubrizare , ecarisaj si deszapezire, de constructie Întretinere si reparatii drumuri si strazi publice, de Întretinere parcuri si spatii verzi catre SC Drumuri si Prestari Constructii S.A,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert ,

În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. 1 si art. 22 alin. 2 din Legea nr. 326/2001 , ale O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapân ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. g si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se Încredinteaza serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fara stapân , În baza unui contract de delegare a gestiunii , S.C. Drumuri si Prestari Constructii S.A. Sibiu.

Art.2. Fondurile necesare Înfiintarii si functionarii serviciului de gestionare a câinilor fara stapân vor fi prevazute În bugetul local, cap. 63.02 - Salubritate si vor fi virate catre societatea care gestioneaza serviciul În baza contractului de delegare a gestiunii.

Art.3. Activitatea de gestionare a câinilor fara stapân se va organiza si desfasura În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 155/2001.

Art.4. Se Împuterniceste Primarul Municipiului Sibiu sa stabileasca si sa negocieze clauzele contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul specializat de gestionare a câinilor fara stapân .

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu si S.C. D.P.C. S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola