Hotărârea nr. 23/2002

HOTÃRÂREA NR. 23 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu referitor la trecerea unui imobil din proprietatea publica a Statului Român în domeniul public al municipiului Sibiu
02h22

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 23

privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu referitor la trecerea unui imobil din proprietatea publica a Statului Român În domeniul public al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02.2002,

Analizând raportul nr. 20679/20.02.2002 prin care Directia Patrimoniu -urbanism propune trecerea unui imobil, situat În Sibiu, Calea Poplacii , din proprietatea publica a Statului Român În domeniul public al municipiului Sibiu ,

Având În vedere adresa nr. 1734/19.02.2002 a Prefecturii Judetului Sibiu, Înregistrata la Primaria Municipiului Sibiu cu nr. 20233/19.02.2002,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art.9 alin.1 si art. 11 alin.1 lit." a" din Legea nr. 213/1998, ale art. 2 alin. 5 din Legea nr. 152/1998 modificata si completata prin O.U.G. nr. 66/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit." f" si "g" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Consiliul Local al municipiului Sibiu Îsi exprima acordul cu privire la trecerea imobilului, teren de constructii În suprafata de 15.402 mp. , Înscris În C.F. Sibiu, nr. 9496, nr. top 5345/1/2 , situat În Sibiu, Calea Poplacii, În incinta Cazarmii nr. 700 Sibiu, din proprietatea publica a Statului Român si administrarea Ministerului Apararii Nationale, În domeniul public al municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, În vederea construirii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

Art.2. Pentru cadrele militare din Garnizoana Sibiu, se vor realiza prin A.N.L. un numar de 144 unitati locative , atât pentru tineri cât si prin credite ipotecare, restul terenului urmând a fi afectat de Consiliul Local Sibiu,tot pentru construirea de locuinte.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezntei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola