Hotărârea nr. 229/2002

HOTARAREA NR. 229 privind rectificarea bugetului local
02h229

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 229

privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.114739/19.12.2002 prin care Directia Economica propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2002 ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2002 , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola