Hotărârea nr. 228/2002

HOTARAREA NR. 228 privind darea în administrarea Casei de cultura a municipiului Sibiu a cortului mare al Primariei Municipiului Sibiu
02h228 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 228

privind darea ĂŽn administrarea Casei de cultura a municipiului Sibiu a cortului mare al Primariei Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 114733/19.12.2002 prin care Directia Economica propune trecerea În administrarea Casei de cultura a municipiului Sibiu a cortului mare al Primariei Municipiului Sibiu

Având În vedere referatul nr. 114350/18.12.2002 Întocmit de Casa de cultura a municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul dispozitiilor art. 38, alin. 2 lit. " f ", ale art. 46 si ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba darea În administrarea Casei de cultura a municipiului Sibiu a cortului mare apartinând Primariei Municipiului Sibiu

Art.2. Se aproba Conventia privind darea În administrare a cortului mare din dotarea Primariei Municipiului Sibiu catre Casa de cultura a Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu si Directorul Casei de cultura a Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola