Hotărârea nr. 227/2002

HOTARAREA NR. 227 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 88/2002 privind transmiterea în folosinta gratuita a unui teren, în favoarea Companiei Nationale de Investitii S.A. pe durata executiei obiectivului SALA DE GIMNASTICA Liceul Octavian Goga
02h227 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 227

privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 88/2002 privind transmiterea ĂŽn folosinta gratuita a unui teren, ĂŽn favoarea Companiei Nationale de Investitii S.A. pe durata executiei obiectivului "SALA DE GIMNASTICA "Liceul Octavian Goga

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.114667/19.12.2002 al Directiei patrimoniu , referitor la modificarea art.1 din H.C.L. nr. 88/2002 privind transmiterea În folosinta gratuita a unui teren, În favoarea Companiei Nationale de Investitii S.A. pe durata executiei obiectivului "Sala de Gimnastica" Liceul Octavian Goga

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit.g , art.126 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se modifica art.1 din H.C.L. nr. 88/2002 si va avea urmatorul continut :

"Se aproba transmiterea ĂŽn folosinta gratuita, pe durata executiei obiectivului de investitie "Sala de Gimnastica" Liceul teoretic Octavian Goga catre Compania Nationala de Investitii S.A. a terenului ĂŽn suprafata de 1.200 mp, situat ĂŽn Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 34, identificat ĂŽn C.F. 30174 Sibiu nr. top 1549/2, care face parte din domeniul public al Municipiului Sibiu."

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola