Hotărârea nr. 226/2002

HOTARAREA NR. 226 privind aprobarea documentatiei PUD - Amplasare chioscuri presa
02h226 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 226

privind aprobarea documentatiei "PUD - Amplasare chioscuri presa"

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 112264/13.12.2002 prin care Serviciul urbanism propune aprobarea documentatiei "PUD - Amplasare chioscuri presa " conform proiect nr. 17/2002 Întocmit de Biroul de proiectare arh. Henzulea Nicolae,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. g si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "PUD - Amplasare chioscuri presa", conform proiect nr. 17/2002 ĂŽntocmit de Biroul de proiectare arh. Henzulea Nicolae.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola