Hotărârea nr. 225/2002

HOTARAREA NR. 225 privind rectificarea bugetului local pe anul 2002 pentru Teatrul Radu Stanca Sibiu
02h225 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 225

privind rectificarea bugetului local pe anul 2002 pentru Teatrul "Radu Stanca "Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.113963/18.12.2002 prin care Directia Economica propune aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2002 pentru Teatrul "Radu Stanca",

Având În vedere adresa nr. 112548/14.12.2002 a Teatrului "Radu Stanca", Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si n precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2002 pentru Teatrul "Radu Stanca" Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Directorul Teatrului "Radu Stanca" Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola