Hotărârea nr. 224/2002

HOTARAREA NR. 224 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment
02h224 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 224

privind aprobarea utilizarii fondului de rulment

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 112693/16.12.2002 prin care Directia Economica propune aprobarea utilizarii fondului de rulment ce se va constitui la data de 31.12.2002 , pentru acoperirea unor goluri de casa,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 32 alin.4 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "d" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba utilizarea fondului de rulment ce se va constitui la 31.12.2002 pentru acoperirea unor goluri de casa.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola