Hotărârea nr. 223/2002

HOTARAREA NR. 223 privind aprobarea asocierii în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C. MOL România Petroleum Products S.R.L. Cluj Napoca (Revocată de HCL NR. 58/2005)
02h223 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 223

privind aprobarea asocierii în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C. " MOL România Petroleum Products" S.R.L. Cluj Napoca

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizand raportul nr.111614/12.12.2002 prin care Directia patrimoniu propune aprobarea asocierii în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C. " MOL România Petroleum Products "S.R.L. Cluj Napoca

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.f si x si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba asocierea în participatiune, pe o perioada de 10 ani, între Municipiul Sibiu si S.C. " MOL România Petroleum Products" S.R.L. Cluj Napoca.

Art.2 Se aproba încheierea contractului de asociere în participatiune,conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3 S.C. " MOL" România Petroleum Products S.R.L. Cluj Napoca are obligatia sa plateasca Municipiului Sibiu un procent de 0,66 % din încasarile nete rezultate din vânzarea carburantilor precum si din încasarile conexe, respectiv din vânzarile de produse si servicii , altele decât cele de carburanti, fara TVA datorat, dar nu mai putin de 15.000 Euro/an/complex, pentru terenul pe care S.C "MOL România Petroleum Products" S.R.L. si-a realizat investitia. Plata se va face lunar.

Art.4. Se împuterniceste Primarul Municipiului Sibiu sa semneze contractul de asociere în participatiune ce se va încheia conform prevederilor prezentei hotarâri, ale carui clauze legate de derulare pot fi modificate fara a fi afectata esenta acestuia.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de19.12.2002

PREŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

JUDETUL SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.L. 223/2002

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTRACT CADRU DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE
NR......………./..........………………

CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se incheie intre:

1. Municipiul Sibiu reprezentat prin primarul Klaus W. Iohannis cu sediul in Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3, cod fiscal 4270740 cont 21.22.02.07.42.70.740 deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, in calitate de proprietar,

si

2. S.C. " MOL " ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA reprezentata prin d-na. Kosza Aliz in calitate de administrator, cu sediul in municipiul Cluj Napoca, judetul Cluj, str. Gheorghe Bilascu, nr. 109 et. 4, tel. 0264/407600, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J12/729/2000, avand cod de inregistrare fiscala R 7745470, cont nr. ……………………….. deschis la ,……………………, in calitate de asociat,

Partile convin incheierea prezentului contract de asociere in participatiune in conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial Roman, Cod Civil, art. 38 al. 2, lit. " x " din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala si H.C.L. nr. …………

In cadrul asocierii in participatiune partile isi vor desfasura activitatea in conditii de independenta comerciala si juridica specifice asocierii in participatiune, respectand prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului il constituie asocierea in participatiune a partilor in vederea exploatarii in comun a terenului situat in Sibiu, latura sud – estica a municipiului, pe B-dul G-ral V. Milea -la trecerea acestuia peste Valea Sapunului, intre imobilul nr. 88 si Valea Sapunului, in suprafata de 2270 mp, inscris in C.F. 2061 Şelimbar, nr. top 1117/16/1/2 , proprietar Municipiul Sibiu , prin construirea, punerea in functiune si exploatarea statiei de alimentare cu carburanti "Mol" si facilitati pentru activitati conexe

(denumita in continuare ,, Statie ") ce va fi construita pe acest teren de catre S.C. " MOL " ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA prin efort propriu sau in colaborare cu alti investitori.

Art. 2. Drept de servitute asupra parcelei cu nr. top 1117/16/1/3, ca fond aservit si pentru pentru parcela cu nr. top 1117/16/1/2 ca fond dominant.

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract de asociere se incheie pentru o perioada de 10 ani incepand cu data de ……………….., cu posililitatea prelungirii lui, cu acordul partilor.

Art. 4. Intentia de prelungire a prezentului contract de catre una din parti va trebui adusa la cunostinta celeilalte parti in scris, cu cel putin 12 luni inaintea expirarii termenului prezentului contract.

CAP.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR

Art. 5. Proprietarul participa cu cedarea dreptului de folosinta asupra terenului mentionat la art. 1 si in scopul aratat la art. 1 pe toata durata prezentului contract.

Art. 6. Predarea-primirea terenului in vederea construirii statiei se va face pe baza unui proces verbal care constituie anexa nr. I la prezentul contract.

Art. 7. Asociatul participa cu :

  • finantarea , coordonarea, realizarea si punerea in functiune a statiei ;
  • asigurarea aprovizionarii, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii Statiei ;
  • acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurarii desfasurarii activitatii Statiei
  • polita de asigurare a Statiei.

Art.8. Dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse de asociati ca aporturi pentru desfasurarea activitatii conform contractului sunt reglementate de legea romana.

Art.9. Pe intreaga durata a asocierii, Asociatul va administra in nume propriu bunurile si activitatea asocierii.

CAP.V. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art.10. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI :

 1. Proprietarul acorda Asociatului un drept exclusiv de folosinta a terenului prevazut la art. 1 in scopul construirii si exploatarii de catre Asociat a Statiei, pe intreaga durata prevazuta la art. 3 Asociatul are dreptul de a construi, reconstrui, moderniza Statia conform politicii proprii.
 2. Proprietarul declara si garanteaza ca este unic proprietar al terenului care , la data predarii lui spre folosinta Asociatului este liber de sarcini sau servituti de orice natura, conform extrasului de Carte Funciara.
 3. Proprietarul se obliga ca pe intrega durata a contractului de asociere in participatiune sa nu transfere sau sa nu constituie in favoarea tertilor vreun drept real sau de creanta asupra terenului aportat in asociere.
 4. In cazul in care Municipiul Sibiu hotaraste instrainarea terenului introdus in asociere in perioada executarii prezentului contract, S.C. "MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. are asigurat dreptul de preemtiune la cumpararea terenului. Conditiile se vor stabili de comun acord conform legislatiei in vigoare.
 5. Municipiul Sibiu isi da acordul si consimte ca, pe terenul introdus in asociere, S.C. "MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. sa amplaseze conform optiunilor proprii constructiile si instalatiile necesare activitatii sale.
 6. Municipiul Sibiu asigura S.C. "MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. dreptul de folosinta asupra terenului introdus in asociere, totodata isi da acordul si consimte ca, S.C. "MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. sa-si noteze in CF ( cartea funciara ) dreptul de folosinta asupra terenului si intabularea constructiilor ridicate, pe baza prezentului contract de asociere si sa inscrie la Registrul Comertului ca punct de lucru, complexul realizat.
 7. In prezentul contract Municipiul Sibiu declara ca este de acord cu construirea si exploatarea complexului de deservire cu carburanti pe terenul precizat la art. 1 al prezentului contract.

Art. 11. OBLIGATIILE ASOCIATULUI :

 1. Asociatul se angajeaza sa finanteze intregul program de investitii pentru realizarea Statiei.
 2. Asociatul se angajeaza sa construiasca, o statie ecologica, respectiv echipata cu recuperatoare de vapori la rezervoare, rezervoare cu pereti dubli, separator de produse petroliere pentru apele pluviale de pe platforma. De asemenea, zona verde dezvoltata in statie va reprezenta cel putin 5 % din suprafata totala.
 3. Asociatul va suporta pe langa finantarea lucrarilor de constructii-montaj si exploatarea Statiei, si finantarea lucrarilor de eliberare a terenului de sarcini fizice, conform normativelor in vigoare referitoare la amplasarea Statiei, cum ar fi utilitatile orasului, precum si cele de viabilizare.
 4. Asociatul va asigura direct si/sau indirect realizarea contractelor de consultanta, design, arhitectura si constructii pentru Statie.
 5. S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L., conform politicii sale comerciale, decide liber in fiecare caz asupra realizarii investitiei, pe terenul propus de Municipiul Sibiu.
 6. Obtinerea tuturor acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare constructiilor este obligatia si se va face pe acheltuiala S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L.
 7. Asociatul are obligatia de a respecta P. U. D.-ul aprobat prin H.C.L. nr……….
 8. S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. se angajeaza de asemenea sa plateasca cu titlu de sponsorizare catre Primaria Municipiul Sibiu echivalentul in lei a………… Euro, in termen de 15 zile de la solicitarea scrisa a Primariei Municipiului Sibiu, dupa eliberarea autorizatiei de construire a complexului de deservire cu carburanti tip MOL , in baza unui contract de sponsorizare , ce se va incheia conform legii.

Destinatia sumei va fi stabilita de catre conducerea Primariei Municipiului Sibiu (amenajarea parcului de joaca, obiective culturale, parcari, etc. ).

9. Asociatul S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. are obligatia de a deschide filiala in municipiul Sibiu si de a tine evidenta contabila conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata .

CAP. VI DISPOZITII FINANCIARE

Art.12. S.C. ,, MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. se obliga sa plateasca Municipiului Sibiu un procent de 0,5 % din totalul incasarilor anuale, fara T.V.A. datorat, realizate la obiectivul pus in functiune, dar nu mai putin de 15.000 Euro/an/ complex, pentru terenul pe care S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. si-a realizat investitia.

Art. 13. Procentul de 0,5 % din totalul incasarilor anuale, fara T.V.A. datorat sau sumele minime platibile, pentru primul an de functionare a complexului de deservire cu carburanti, sunt valorile mentionate la articolul 13 calculate proportional cu perioada efectiv ramasa din anul calendaristic in curs.

Art.14. Suma minima de 15.000 Euro/an ( echivalentul in lei la data platii la cursul BNR ) se va achita pana la sfarsitul lunii februarie a anului in curs.

Art.15. Regularizarea cuantumului cuvenit Municipiului Sibiu reprezentand 0,5 % din totalul incasarilor anuale, fara T.V.A. datorat, se efecteaza pana la 31 ianuarie a anului urmator pentru anul incheiat.

Art.16. Plata tuturor sumelor datorate conform prezentului contract se va efectua prin ordin de plata bancar, in contul Proprietarului nr. 21.21.02.30.42.70.740 deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu.

Art. 17. In caz de intarziere in efectuarea oricarei plati datorata Proprietarului, potrivit prezentului contract, Asociatul va plati penalitati de 0,25 % /zi din suma datorata, sau in modul in care va fi reglementat de prevederile in vigoare.

CAP. VII COORDONAREA ŞI CONTROLUL ASOCIATIEI

Art. 18. Coordonarea activitatii asociatiei se va face in comun de catre un comitet de directie format in parti egale de catre 2 membri reprezentanti ai partilor.

Din partea Primariei Municipiului Sibiu

- reprezentant Directia Economica

- reprezentant Directia Patrimoniu

Din partea S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L.

- Administrator

- Director

Conditiile de numire si revocare a reprezentantilor asociatiei din comitetul de directie sunt urmatoarele:

Conditii de numire:
Numirea in calitate de membru al comitetului de directie al asociatiei se face de catre primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar si de catre actionarul majoritar- administrator- pentru S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L.

Conditiile de revocare:

- pierderea calitatii de parte
- neloialitatea fata de interesele asociatiei

Controlul asupra respectarii conditiilor asocierii se face saptamanal.

Hotararile, concluziile si deciziile ce se impun in urma controlului vor fi mentionate in registrul unic de control al asociatiei.

Deciziile comitetului de directiei sunt obligatorii pentru parti.

Municipiul Sibiu are dreptul de a verifica pe tot parcursul derularii contractului de asociere toate documentele operative si contabile in baza carora se stabileste /calculeaza suma cuvenita din asociere.

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 19. Bunurile aduse de asociati ca aport la constituirea asociatiei raman in proprietatea exclusiva a acestora.

Art.20. S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L., in situatia in care intentioneaza vanzarea aportului, Municipiul Sibiu, are drept de preemtiune la cumparare, drept care si-l poate exercita cu maxim 60 de zile inainte de data expirarii contractului ori a notificarii intentiei de vanzare.

Art.21. Pretul de vanzare va fi stabilit la valoarea contabila ramasa iar preluarea se va face prin contract de vanzare-cumparare.

CAP. IX. FORTA MAJORA

Art.22. In caz de forta majora partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, determinata de acest eveniment.

Art. 23. Partea aflata in caz de forta majora va notifica celeilalte parti atat aparitia cat si incetarea evenimentului, in termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificarii evenimentului in termen decade partea aflata in forta majora de dreptul de a fi exonerata de raspundere.

Art. 24. Forta majora este produsa de un eveniment aflat in afara controlului partilor, imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a contractului care impiedica partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate partial sau total.

CAP. X. INCETAREA ŞI REVOCAREA ASOCIERII

Art. 25. Revocarea contractului de asociere va avea loc in urmatoarele situatii:

- pierderea calitatii de parte

-neloialitatea fata de interesele asociatiei

Art. 26. Asocierea inceteaza de drept la expirarea contractului.

Art. 27. Prin acordul ambelor parti.

Art. 28. Neindeplinirea sau executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.29. In cazul lichidarii ( faliment, divizare, fuziune) S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L., notificata obligatoriu in scris Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data aparitiei cauzei, contractul de asociere inceteaza.

CAP.XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 30. Eventualele litigii care pot apare intre parti in derularea asocierii se vor solutiona pe cale amiabila in cazul in care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse solutionarii instantelor judecatoresti competente.

CAP. XII. DISPOZITII FINALE

Art.31. In relatiile cu tertii, raspunderea pentru obligatiile contractuale revine partii care s-a obligat.

Art.32 Modificarea, adaptarea si completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor parti asociate prin acte aditionale.

Art.33. Comunicarile intre ASOCIATI se efectueaza in toate cazurile in scris.

Art. 34. Constructiile, dispozitivele si instalatiile, inclusiv cele subterane, edificate de catre S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. pe terenurile aduse in asociere de Municipiul Sibiu si fondul de marfa aflat pe teritoriul complexului reprezinta proprietatea S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. si acesta nu poate constitui obiectul folosintei Municipiului Sibiu sau a tertelor persoane.

Art.35. La expirarea contractului de asociere sau in caz de reziliere , S.C. "MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS "S.R.L. intr-o perioada de maxim 2 luni va dezafecta terenul, pe cheltuiala sa, urmand a-l preda in starea initiala.

Art.36. Aderarea unor terte persoane fizice sau juridice la prezenta asociere se poate face numai cu acordul ambilor ASOCIATI, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu din partea Municipiului Sibiu, respectiv Hotararea Asociatului Unic a S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L.

Art. 37. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a terenului face parte integranta din prezentul contract.

Art. 38. Contractul de asociere in participatiune va putea fi modificat (adaptat) in conformitate cu legislatia in vigoare.

Incheiat la Sibiu, astazi …………………..2002 , in 4 (patru) exemplare toate cu valoare de original.

 

PROPRIETAR,

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

SERV. JURIDIC,

P. DIRECTOR PATRIMONIU

ASOCIAT,

S.C. " MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS " S.R.L. CLUJ NAPOCA
Administrator

 

PRESEDINTE
Helmut Mathes

Contrasemneaza
SECRETAR
Iordan Nicola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Contractul de asociere

 

P R O C E S V E R B A L

incheiat azi ……………/……….

 

Municipiul Sibiu, cu sediul in Sibiu, b-dul Victoriei nr. 1-3, reprezentata prin primar Klaus W. Iohannis si director economic Viorica Bandescu, in calitate de predator,

si

S.C. " MOL " ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA reprezentata prin d-na. Kosza Aliz in calitate de administrator, cu sediul in municipiul Cluj Napoca, judetul Cluj, str. Gheorghe Bilascu nr. 109 et. 4, tel. 0264/407600, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J12/729/2000, avand cod de inregistrare fiscala R 7745470, cont nr. ………………….. deschis la……………, in calitate de primitor,

am procedat azi, data de mai sus la predarea/primirea terenului situat in Sibiu, latura sud – estica a Municipiului, pe B-dul G-ral V. Milea -la trecerea acestuia peste Valea Sapunului, intre imobilul nr. 88 si Valea Sapunului, in suprafata de 2270 mp, inscris in C.F. 2061 Şelimbar, nr. top 1117/16/1/2 , proprietar Municipiul Sibiu, pentru construirea, punerea in functiune si exploatarea statiei de alimentare cu carburanti "Mol" si facilitati pentru activitati conexe.

Terenul se preda liber de sarcini si in stare de a fi folosit conform contractului.

Prezentul proces verbal, intocmit in 4 (patru) exemplare constituie anexa nr. 1 la contractul de asociere in participatiune.

PROPRIETAR, ASOCIAT,

PRIMAR S.C. " MOL " ROMANIA PETROLEUM

PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA

Administrator

DIRECTOR ECONOMIC

SERV. JURIDIC

P. DIRECTOR PATRIMONIU

 

PREŞEDINTE

Helmut Mathes Contrasemneaza

SECRETAR

Iordan Nicola