Hotărârea nr. 222/2002

HOTARAREA NR. 222 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003 (Modificată prin HCL NR. 36/2003. Încetare aplicabilitate a articolelor 2, 3, 4, 5, 6 prin HCL NR. 141/2003)
02h222 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 222

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.114059/18.12..2002 prin care Directia Economica propune instituirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica de la data de 01.01.2003,

Vazând avizul comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice , ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale modificata si completata prin O.U.G. nr. 61/1998, ale art. 77 din O.G. nr.36/2002 si ale pct. 73 01 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1278/2002,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2003, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba acordarea unei bonificatii de 10% pentru plata cu anticipatie pâna la data de 15 martie a anului 2003 , a impozitului pe cladiri si teren datorate pentru întregul an de catre persoanele fizice.

Art.3. Acordarea scutirii la impozitul pe constructii speciale se va face prin H.C.L. pentru contribuabilii care depun cereri în termenul legal si se încadreaza în prevederile pct. 9.05 - 9.08 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1278/2002.

Art. 4. Se aproba mentinerea zonarii pentru terenurile situate în intravilanul si extravilanul municipiului Sibiu, aprobata prin H.C.L. nr. 64/2002.

Art.5. Regularizarea impozitului pe spectacole se va face conform prevederilor pct. 77.03 din H.G. 1278/2002.

Art.6. Reducerea sau scutirea de impozite pe cladiri si impozit pe teren pentru persoane fizice conform prevederilor art. 49 din O.G. nr. 36/2002 se vor acorda prin H.C.L. pentru fiecare solicitare în parte pe baza de ancheta sociala.

Art.7. Începând cu data de 1 ianuarie 2003 îsi înceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr. 68/2002 având acelasi obiect de reglementare.

Adoptata în Sibiu la data de19.12.2002

PREŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 222/2002

1. IMPOZITUL PE CLADIRI

1.1) Impozitul pe cladiri propritatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de: 0,2% asupra valorilor impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte constructii conform anexei nr.1 din O.G. nr.36/2002

Felul cladirilor si al altor constructii impozabile

 

Valoarea impozabila **) (lei/mp)

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire [ conditii cumulative ***)]

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire

Cladiri:

 

 

cu pereti din beton armat, cu pereti din caramida arsa, piatra naturala sau din alte materiale,

5.300.000

3.100.000

cu pereti din lemn, caramida nearsa valatuci, aianta si alte materiale asemanatoare

1.400.000

900.000

Constructii anexe, situate in afara corpului principal al cladirii:

cu pereti din caramida arsa, piatra beton sau din alte materiale asemanatoare

900.000

800.000

cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci etc….

500.000

300.000

Pentru locuinte situate la subsol, demisol sau la mansarda

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Pentru spatiile cu alta destinatie, situate in subsolul sau demisolul cladirilor

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

*) Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.

**) Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza:

 1. inainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;
 2. intre anii 1951 si 1977 inclusiv, reducere 5%.

***) In cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp, prevazute in coloana 3.

NOTA:

1.) Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru Municipiul Sibiu pe zone conform H.C.L nr 64/2002, la nivelurile mentionate in prezenta anexa se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie pozitiva:

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii: II

A

1,20

B

1,15

C

1,10

D

1,05

2.) Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si apartamente coeficientii de corectie pozitiva mentionati la pct.1 vor fi diminuati cu 0,10.

1.2) In cazul contribuabililor persoane fizice, care detin mai multe cladiri cu destinatie de locuinta impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:

 1. cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
 2. cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
 3. cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
 4. cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

1.3) Sunt asimilate persoanelor fizice, in sensul prezentei ordonante, contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative care exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie liberala (persoane fizice autorizate, asociatii familiare).

1.4) Impozitul pe cladiri in cazul pers. juridice si altor contribuabili, altii decat cei prevazuti la art. 3 alin.1 si 2 din O.G nr.36/2002, se calculeaza prin aplicarea cotei de: 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora conform prevederilor legale in vigoare.

1.4.1) Daca pers. juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepind cu anul 1998 pina la data intrarii in vigoare a O.G nr.36/2002, cota impozitului pe cladire este de: 4% aplicata la valoarea de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora.

2. IMPOZITUL PE TEREN

2.1) Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat in intravilanul localitatilor conform H.C.L nr.64/2002, iar in extravilanul localitatilor pe ranguri de localitati si categorii de folosinta a terenurilor, pe zone conform H.C.J nr.77/2001.

2.1.1) Impozitul pe terenurile situate in intravilan

- lei/mp -

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii II

A

4.300

B

3.000

C

1.900

D

1.000

2.1.2) Impozitul pe terenurile situate in extravilan

  lei/mp –

Nr. crt.

Categoria de folosinta

Zona a IV–a

1.

Terenuri cu constructii *)

7

2.

Arabil

8

3.

Pasuni

6

4.

Fanete

6

5.

Vii

10

6.

Livezi

15

7.

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera

8

8.

Terenuri cu ape

x

9.

Drumuri si cai ferate

x

10.

Terenuri neproductive

x

*) Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor.

NOTA:

a) Pentru determinarea impozitului pe terenurile situate in extravilanul Municipiului Sibiu, la nivelurile prevazute in tabelul de mai sus, se va aplica urmatorul coeficient de corectie pozitiva:

- localitate urbana de rang II: …………………………………………………………. 4,00.

b) In cazurile in care terenurile situate in intravilanul Municipiului Sibiu sunt inregistrate in Registrul Agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, acestea se vor supune impozitului pe terenuri situate in extravilan.

2.1.3) Pentru terenurile proprietate publica si privata apartinand statului sau a municipiului Sibiu aflate in administrare sau in folosinta regiilor autonome, societati comerciale, societati si a altor pers. juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura acestea datoreaza taxa pe teren astfel:

Taxa teren intravilan

- lei/mp -

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii:II

A

4.300

B

3.000

C

1.900

D

1.000

Taxa teren extravilan

  lei/mp –

Nr. crt.

Categoria de folosinta

Zona a IV–a

1.

Terenuri cu constructii *)

7

2.

Arabil

8

3.

Pasuni

6

4.

Fanete

6

5.

Vii

10

6.

Livezi

15

7.

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera

8

8.

Terenuri cu ape

x

9.

Drumuri si cai ferate

x

10.

Terenuri neproductive

x

*) Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor.

NOTA:

a) Pentru determinarea impozitului pe terenurile situate in extravilanul Municipiului Sibiu, la nivelurile prevazute in tabelul de mai sus, se va aplica urmatorul coeficient de corectie pozitiva:

- localitate urbana de rang II: …………………………………………………………. 4,00.

b) Pentru terenurile ocupate de drumuri si cai ferate contribuabilii prevazuti la art. 18 din O.G nr.36/2002, datoreaza si taxa pe teren, ce se stabileste anual in lei/km, diferentiata dupa cum urmeaza:

 1. pentru drumuri …………………………………………………………………... 200.000 lei/km
 2. pentru cai ferate normale …………………………………………………………390.000 lei/km
 3. pentru cai ferate inguste …………………………………………………………..200.000 lei/km

Taxa se datoreaza numai pentru linile ferate si drumurile pana la accesul in incinta unitatii.

3. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

A) Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, care apartin contribuabililor, se stabileste in funtie de capacitatea cilindrica a motorului pentru fiecare 500 cm cubi sau fractiune din aceasta dupa cum urmeaza:

Tipul mijlocului de transport

- lei/an/500cmc sau fractiune -

a) autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2000 cmc inclusiv

58.000

b) autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2000 cmc

72.000

c) autobuze, autocare, microbuze

117.000

d) autovehicule de pana la 12 tone inclusiv

126.000

e) tractoare inmatriculate

78.000

f) motociclete, motorete si scutere

29.000

Pentru atase, taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

B) Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone precum si pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevazuta in urmatorul tabel:

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata (in tone)

Taxa (lei/an/autovehicul)

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axa/axe cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu doua axe si cu masa:

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

1.000.000

1.100.000

b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

1.100.000

1.200.000

c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

1.200.000

1.400.000

d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t

1.400.000

2.800.000

2. Autovehicule cu trei axe si cu masa:

a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

1.100.000

1.200.000

b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

1.200.000

1.300.000

c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

1.300.000

1.600.000

d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

1.600.000

2.500.000

e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

2.500.000

3.800.000

f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

2.500.000

3.800.000

3. Autovehicule cu patru axe si cu masa:

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.600.000

1.700.000

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

1.700.000

2.500.000

c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

2.500.000

4.000.000

d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

4.000.000

6.000.000

e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t

4.000.000

6.000.000

B.1) Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, se stabilesc urmatoarele taxe:

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata (in tone)

Taxa (lei/an/autovehicul)

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axa/axe cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu 2+1 axe si cu masa:

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

1.000.000

1.100.000

b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

1.100.000

1.200.000

c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

1.200.000

1.300.000

d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

1.300.000

1.400.000

e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

1.400.000

1.500.000

f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

1.500.000

1.600.000

g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.600.000

2.000.000

f) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t

2.000.000

3.400.000

2. Autovehicule cu 2+2 axe si cu masa:

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.200.000

1.300.000

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

1.300.000

1.600.000

c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

1.600.000

2.000.000

d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

2.000.000

2.300.000

e) peste 29 t dar nu mai mult de 31 t

2.300.000

3.700.000

f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

3.700.000

5.200.000

g) peste 33 t dar nu mai mult de 36 t

5.200.000

7.900.000

f) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

5.200.000

7.900.000

3. Autovehicule cu 2+3 axe si cu masa:

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

4.200.000

5.700.000

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

5.700.000

8.000.000

4. Autovehicule cu 3+2 axe si cu masa:

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

3.500.000

5.000.000

b) peste 38 t dar nu mai mult de 40 t

5.000.000

7.000.000

c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

7.000.000

7.900.000

5. Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa:

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

2.800.000

3.100.000

b) peste 38 t dar nu mai mult de 40 t

3.100.000

3.700.000

c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

3.700.000

7.500.000

C) Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote, apartinand contribuabililor, se stabilesc urmatoarele taxe:

Capacitatea

- lei/an -

a) pana la o tona inclusiv

59.000

b) intre 1 si 3 tone inclusiv

194.000

c) intre 3 si 5 tone inclusiv

292.000

d) peste 5 tone

370.000

D)Pentru mijloacele de transport pe apa, contribuabilii datoreaza urmatoarele taxe:

- lei/an -

a) luntre,barci fara motor, folosite pentru uz si agrement personal

100.000

b) barci fara motor, folosite in alte scopuri

300.000

c) barci cu motor

600.000

d) bacuri, poduri plutitoare

5.000.000

e) salupe

3.000.000

f) iahturi

15.000.000

g) remorchere si impingatoare:

 

g1) pana la 500 CP

3.000.000

g2) intre 501 si 2,000 CP

5.000.000

g3) intre 2,001 si 4,000 CP

8.000.000

g4) peste 4,000 CP

12.000.000

h) vapoare – pentru fiecare 1,000 tdw sau fractiune din aceasta

1.000.000

i) ceamuri, slepuri si baraje fluviale, in functie de capacitatea de incarcare:

 

i1) pana la 1,500 tone inclusiv

1.000.000

i2) intre 1,501 si 3,000 tone inclusiv

1.500.000

i3) peste 3,000 tone

2.500.000

4. TAXE PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

A.) In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se solicita:

Suprafata

Taxa - lei -

a) pana la 150 mp inclusiv

35.000

b) intre 151 si 250 mp inclusiv

47.000

c) intre 251 si 500 mp inclusiv

60.000

d) intre 501 si 750 mp inclusiv

72.000

e) intre 751 si 1,000 mp inclusiv

85.000

f) peste 1,000 mp

85.000+130 lei/mp pentru ceea ce depaseste suprafata de 1.000 mp

a) Certificatele de urbanism eliberate pt. imobilele apartinand Consiliului Local al Mun. Sibiu sunt scutite de taxa.

2. a.) Pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora. Pentru cladirile cu destinatie de locuinta si anexe gospodaresti taxele se reduc cu 50%.

b.) Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile – anexe ale acestora, pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, pentru lucrarile de interes public judetean sau local, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice.

3. Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si escavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari taxa datorata pentru fiecare mp este: 48.000 lei.

4. Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor.

5. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote, campinguri taxa datorata este de 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.

6. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatiide expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor taxa datorata este de: 48.000 lei.

7. Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor si a amenajarilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita a cladirii supuse demolarii.

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale.

9. Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu taxa datorata este de: 73.000 lei pentru fiecare instalatie

10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene, taxa datorata este de: 364.000 lei.

11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, taxa datorata este: 61.000 lei.

B) Pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decat cele prevazute la lit.A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora se datoreaza urmatoarele taxe:

1. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:

Activitati lucrative

- lei -

a) pentru meseriasi si carausi

75.000

b) pentru cazane de fabricat rachiu

130.000

c) pentru liber-profesionisti

200.000

d) pentru mori, prese de ulei si darace

400.000

e) pentru activitati de proiectare

1.000.000

f) pentru alte activitati neprevazute mai sus

1.000.000

2. Pentru eliberare de:

- copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan:

1) la scara 1:500 : 240.000 lei

2) la scara 1:1000 : 360.000 lei

3) la scara 1:2000: 480.000 lei

3. a) Pentru eliberarea certificatului de producator: 500.000 lei.

b) Pentru viza trimestriala a acestuia: 100.000 lei.

5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

a) Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciul de reclama si publicitate sunt obligati sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale o taxa de reclama si publicitate de: 3% din valoarea contractului, excusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.

b) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare, beneficiarii datoreaza o taxa de: 130.000 lei/an/mp sau fractiune de mp  

c) Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii, taxa anuala se stabileste in functie de dimensiunea acestora si este de: 200.000 lei/an/mp sau fractiune de mp

6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1) Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare prin aplicarea urmatoarelor cote:

 1. 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ,precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;
 2. 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari.

2) Pentru activitatiile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul dupa cum urmeaza:

a) in cazul vidiotecilor 500 lei/mp/zi;

b) in cazul discotecilor si cluburilor cu activitate specifica discotecilor 1.000 lei/mp/zi.

NOTA:

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate la alin.2, se aplica coeficientul de corectie pozitiva:

- localitati urbane de rangul II ………………………………………………4.

7. TAXA HOTELIERA

Pentru sederea in Municipiu Sibiu si in statiunea Paltinis, se instituie taxa hoteliera datorata de pers. fizice in varsta de peste 18 ani.

Taxa se determina prin aplicarea cotei de 4% asupra tarifelor practicate de unitatea hoteliera la tarifele de cazare.

Agentii economici care asigura servicii de cazare le revin obligatiile prevazute de art. 48 –49, din O.G nr.36/2002.

Pentru sederea in statiunea turistica Paltinis taxa este de 4% aplicata la tarifele practicate de unitatile hoteliere pentru o noapte de cazare , indiferent de durata sejurului.

8. TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU prevazute de Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

 

Nivelurile actualizate pentru anul 2003 - lei -

CAP.1. Taxele pt. eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat

cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de

pe langa Curtea Suprema de Justitie si de notarii publici,

precum si pt. alte servicii prestate de unele institutii

publice

X

 1. Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, prcum si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pt. care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

 

 

2.000

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pt. animale sub 2 ani

2.000

- pt. animale peste 2 ani

5.000

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:

X

- pt. animale sub 2 ani

9.000

- pt. animale peste 2 ani

25.000

4. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala

31.000

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie

9.000

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

6.000

7. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului

24.000

8. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoiei

5.000

9. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine

5.000

10. Rewconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila

5.000

11. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

5.000

CAP.2. Taxe pt. eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate

si inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pt.

eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit

X

1. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea cartiilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) si a buletinelor de identitate pt. cetatenii romani, eliberarea carnetelor de identitate, precum si eliberarea sau prelungirea valabilitatii legitimatiilor provizorii pt. cetatenii straini si persoanele fara cetatenie

 

2.000

b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei

2.000

c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie

32.000

d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorate

34.000

2. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei

2.000

3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare

13.000

4. . Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pesciut

6.000

CAP.3. Taxe pt. examinarea conducatorilor de autovehicule in

vederea obtinerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pt. examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:

X

a) obtinerea permisului de conducere valabil pt. autovehicule din subcategoria A1

20.000

b) obtinerea permisului de conducere valabil pt. autovehicule din categoria A

32.000

c) obtinerea permisului de conducere valabil pt. autovehicule apartinand uneia din categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

40.000

d) obtinerea permisului de conducere valabil pt. autovehicule apartinand uneia din categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr

78.000

e) obtinerea permisului de conducere valabil pt. autovehicule apartinand uneia din categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

98.000

f) obtinerea permisului de conducere valabil pt. autovehicule din categoriile C+E, D+E

118.000

2. Taxe pt. examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor prevazute la pct.3

de 5 ori taxele prevazute la pct.1 corespunzator fiecarei categorii si subcategorii de autovehicule

3. Taxe pt. examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pt. categoriile cuprinse in permisul anulat

dublul taxelor prevazute la pct.1

4. Taxe pt. examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pt. obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere

de trei ori taxele prevazute la pct.1 ori, dupa caz, la pct.2

sau 3

CAP.4. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor,

autorizare provizorie de circulatie si autorizare de

circulatie pt. probe

X

1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:

X

a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 750 kg inclusiv

208.000

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg inclusiv si 3.500 kg inclusiv

412.000

c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg

823.000

2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar

59.000

3. Taxe de autorizare a circulatiei pt. probe a autovehiculelor si remorcilor

2.359.000

CAP.5. Taxe pt. eliberarea titlurilor de proprietate asupra

terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar

nr.18/1991

84.000 lei / hectar sau fractiune de hectar

9. TAXE JUDICIARE DE TIMBRU prevazute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Nivelurile actualizate pt. anul 2003

- lei -

Art.2. (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti se taxeaza astfel:

X

pana la valoarea de 300.000 lei
a**) pana la valoarea de 342.000 lei

17.000

intre 300.000 lei si 3.000.000 lei
b**) intre 342.001 lei si 3.420.000 lei

17.000 lei + 10% pt. ce depaseste 342.000 lei

intre 3.000.000 lei si 30.000.000 lei
c**) intre 3.420.001 lei si 34.200.000 lei

325.000 lei + 8% pt. ce depaseste 3.420.000 lei

d) intre 30.000.000 lei si 150.000.000 lei
d**) intre 34.200.001 lei si 171.00.000 lei

2.787.000 lei + 6% pt. ce depaseste 34.200.000 lei

e) intre 150.000.000 lei si 300.000.000 lei
e**) intre 171.000.001 lei si 342.000.000 lei

10.995.000 lei + 4% pt. ce depaseste 171.000.000 lei

f) intre 300.000.000 lei si 1.500.000.000 lei
f**) intre 342.000.001 lei si 1.710.00.000 lei

17.835.000 lei + 2% pt. ce depaseste 342.000.000 lei

f) peste 1.500.000.000 lei
f**) peste 1.710.00.000 lei

45.195.000 lei + 1% pt. ce depaseste 1.710.000.000 lei

(2) ………. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de ………..(1), indiferent de valoarea contestata

1.710.000 (1)

ART.3. Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza astfel:

X

a) cereri pt. constatarea existentei sau neexistentei unui drept, facute in cadrul art.111 din Codul de procedura civila

171.000

a)š cereri in anulare sau declararea nulitatii unui act juridic

103.000

b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor incaperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de ordonanta presedintiala al caror obiect nu este evaluabil in bani

85.000

c) cereri pt. stabilirea calitatii de mostenitori, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reductiune a liberalitatilor si cereri de partaj

171.000

d) cereri de recuzare in materie civila

34.000

e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii vremelnice, precum si cereri in legatura cu masurile asiguratorii

85.000

f) cereri de perimare si cereri pt. eliberarea ordonantei de adjudecare

85.000

g) contestatii in anulare

85.000

h) cereri de revizuire

85.000

i) actiuni de granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea unei portiuni de teren

171.000

j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti

171.000

k) cereri de stramutare in materie civila

34.000

l) cereri pt. investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti pronuntate in tara sau in alte tari si a oricaror alte hotarari sau inscrisuri prevazute delege, care nu sunt executorii potrivit legii

34.000

m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

X

- cererea pt. anularea actului sau dupa caz, recunoasterea dreptului petrins, precum si pt. eliberarea unui certificat , a unei adeverinte sau oricarui alt inscris

34.000

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite – 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de

342.000

n) cereri pt. refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute, precum si cereri de repunere in termen

34.000

o) cereri pt. incuviintarea executarii silite

85.000

o)šcereri pt. emiterea somatiei de plata

342.000

p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor

3.420.000

r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritati straine, daca prin contraventii intentionale sau pe baza de reciprocitate nu s-s stabilit ca asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit:

X

- inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare

342.000

- efectuarea de comisii rogatorii

684.000

s) cereri de infiintare a popririi

85.000

t) cereri pt. eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile

17.000

t) cereri pt. legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pt. fiecare exemplar de copie in parte

7.000 /pagina

tą) cereri pt. eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata sau cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora

7.000

u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de fiecare comunicare

34.000

v) cereri adresate Ministerului Justitiei pt. supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in srainatate

7.000

x) cereri adresate Ministerului Justitiei pt. autorizarea traducatorilor si interpretilor

171.000

Art. 4. Cereri pt. acordarea personalitatii juridice, pt. autorizarea functionarii

X

a) cereri pt. inregistrarea partidelor politice

342.000

b) cereri pt. acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrati, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pt. modificarea actelor constitutive ale acestora

171.000

Art.5. Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza:

X

a) cereri pt. recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pt. constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pt. opere de arta, precum si pt. luarea de masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pt. asigurarea repararii acestora

 

 

342.000

b) cererei pt. recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

342.000

Art.6. In materie comerciala, se taxeaza urmatoarele cereri:

X

a) cereri pt. inregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, precum si pt. modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pt. excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei societati comerciale

342.000

b) cereri pt. lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic

342.000

c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii juridice si a falimentului si al Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului bancilor

342.000

d) cereri pt. contestarea devizului lucrarilor reglementate de art.67 alin.3 din Legea nr.26/1996 (Codul silvic)

171.000

Art.7. Taxele judiciare de timbru pt. unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:

X

a) pt. cererea de divort intemeiata pe art.38 alin.1 si 2 din Codul familiei

342.000

b) pt. cererea de divort intemeiata pe art.38 alin.3 din Codul familiei, precum si in cazul in care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tara

68.000

c) pt. cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit art.100 alin.3 din Codul familiei, precu si cererea de incredintare a copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pt. cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divortului, pt. actinea introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, in scopul purtarii numelui sau, precum si pt. cererile de incredintare a copiilor minori din afara casatoriei, formulate potrivit art.65 din Codul familiei

 

 

 

51.000

Art.8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 se taxeaza dupa cum urmeaza:

X

a) cereri pt. solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici

68.000

b) plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial

68.000

c) cereri pt. supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei

34.000

Art.8š. (2) Dupa plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotararile judecatoresti prevazute la alin.(1) se taxeaza cu ……ą)

17.000 š)

Art.8˛. Cererile formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:

X

a) cereri pt. solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti

68.000

b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita

68.000

c) cereri pt. supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc

34.000

Art.9. (1) Transcrierea sau, dupa caz, intabularea in registrele de pubicitate a instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub semnatura privata, si a ordonantelor de adjudecare se taxeaza in functie de valoarea declarata de parti in act, dar nu mai putin decat valoarea terenurilor si constructiilor, avuta in vedere la stabilire impozitelor, astfel.

 

X

a) pana la 3.000.000 lei
a**) pana la 3.420.000 lei

4%, dar nu mai putin de 34.000 lei

b) de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei
b**) de la 3.420.001 lei la 17.100.000 lei

137.000 lei +3% pt . suma ce depaseste 3.420.000 lei

c) de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei
c**) de la 17.100.001 lei la 34.200.000 lei

547.000 lei + 2% pt. ce depaseste 17.100.000 lei

d) de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei
d**) de la 34.200.001 lei la 51.00.000 lei

889.000 lei + 1,5% pt. ce depaseste 34.200.000 lei

e) peste 45.000.000 lei
e**) peste 51.000.000 lei

1.197.000 lei + 1% pt. ce depaseste 51.000.000 lei

(4) Inscrierea drepturilor reale de garantie ( gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanta garantat, dar nu mai mult de

342.000

(5) Orice alte transcrieri, inscrieri sau notari in registrele de publicitate a situatiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garantie

34.000

(6) Actiunile si cererile prevazute de Decretul – lege nr.115/1938 pt. unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, altele decat cererile de efectuarea operatiunilor de publicitate

68.000

(7) Eliberarea certificatelor de sarcini in urma cercetarii registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni si, dupa caz, a extraselor sau copiilor de carte funciara

17.000

Art.11. (2) Se timbreaza cu ………….ą) cererile pt. exercitarea apelului sau recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti: …………….

34.000 š)

Art.12. Cererile in vederea declararii recursului in anulare in cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie

68.000

Art.13. Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

68.000

10. TAXE DE TIMBRU prevazute de O.G. nr.12/1998 privind taxele de timbru pt. activitatea notariala, cu modificarile si completarile ulterioare

ANEXA – LISTA TAXELOR DE TIMBRU PT. ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE,

PRECUM SI A ACTELOR SI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE

PLATA TAXELOR DE TIMBRU

 

Nivelurile actualizate pt. anul 2003 - lei -

LISTA TAXELOR DE TIMBRU PT. ACTELE SŞI SERVICIILE NOTARIALE

1. Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeaza la valoarea stabilita potrivit art.4 alin.(1) dupa cum urmeaza:

 

X

a) pana la 25.000.000 lei
a**) pana la 128.000.000 lei

3% dar nu mai putin de 257.000 lei

b) de la 25.000.001 lei la 50.000.000 lei
b**) de la 128.000.001 lei la 257.000.000 lei

3.850.000 lei + 2% pt. suma ce depaseste 128.000.000 lei

c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei
c**) de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei

6.420.000 lei + 1,5% pt. suma ce depaseste 257.000.000 lei

d) de la 100.000.001 lei la 500.000.000 lei
d**) de la 513.000.001 lei la 2.566.000.000 lei

10.260.000 lei + 1% pt. suma ce depaseste 513.000.000 lei

e) de la 500.000.001 lei la 1.000.000.000 lei
e**) de la 2.566.000.001 lei la 5.133.000.000 lei

30.790.000 lei + 0,75% pt. suma ce depaseste 2.566.000.000 lei

f) peste 1.000.000.001 lei
f**) peste 5.133.000.001 lei

50.050.000 lei + 0,5% pt. suma ce depaseste 5.133.000.000 lei

2. Autentificarea testamentelor

77.000

3. Autentificarea actelor de partaj

257.000

4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)

77.000

5. Autentificarea actelor de garantie, inclusiv a contractelor de ipoteca

103.000

 

6. Autentificarea contractelor de comodat si inchiriere de bunuri

0,5% din valoarea bunurilor declarate de parti sau, dupa caz, din cuantumul chiriei declarate de parti, dar nu mai putin de 128.000 lei

7. Autentificarea procurilor

51.000

8. Autentificarea oricaror alte acte al caror obiect este evaluabil in bani, necuprinse la pct. 1-7

0.5% din valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 128.000 lei

9. Autentificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale,precum si a actelor de modificare a acestora

257.000

10. Autentificarea actelor constitutive ale societatilor agricole, precum si a actelor de modificare a acestora

103.000

11. Autentificarea actelor de constituire si a statutelor asociatiilor fara scop patrimonial si ale fundatiilor, inclusiv a actelor de modificare

103.000

12. Autentificarea oricaror alte acte al caror obiect este neevaluabil in bani

15.000

13. Intocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor si a altor titluri la ordin

257.000

14. Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnaturi si a sigiliilor, dare de data certa, certificarea unor fapte, pt. fiecare act

51.000

15. Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din arhiva notarului public, pt. fiecare copie

15.000

16. Legalizarea traducerii de catre notarul public autorizat sau legalizarea semnaturii traducatorului, pt. fiecare exemplar

26.0000

17. Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor pe timp de un an sau fractiune de un an, pt. fiecare exemplar

15.000

18. Eliberari de duplicate de pe actele notariale si reconstituiri de acte originale

26.000

19. Taxe asupra succesiunilor, dupa valoarea acestora, se stabileste astfel:

X

 1. pana la 10.000.000 lei

a**) pana la 51.000.000 lei

3% dar nu mai putin de 51.000 lei pt. fiecare mostenitor

b) de la 10.000.001 lei la 50.000.000 lei

b**) de la 51.000.001 lei la 257.000.000 lei

1.540.000 lei + 2% pt. suma care depaseste 51.000.000 lei

c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei

c**) de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei

5.650.000 lei + 1% pt.suma care depaseste 257.000.000 lei

d) peste 100.000.001 lei

d**) peste 513.000.001 lei

8.213.000 lei + 0,5% pt. suma care depaseste 513.000.000 lei

20. Efectuarea oricaror alte acte notariale necuprinse la pct. 10-17, pt. fiecare act

15.000

11. ALTE TAXE LOCALE STABILITE CONFORM ART.50 DIN O.G nr.36/2002

A) Taxa zilnica pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piete, targuri si oboare:

Nr.crt.

Modul de folosire a locului public (serviciul prestat)

Taxa/Tarif

1.

Taxa pentru inchirierea platourilor

5.000 lei/mp/zi

2.

Taxa pentru inchirierea meselor din beton:
- mese acoperite
- mese descoperite

20.000 lei/mp/zi
12.000 lei/mp/zi

3.

Taxa pentru inchiriere vitrine branza

40.000 lei/mp/zi

4.

Taxa pentru inchirierea spatiilor de zidarie (inclusiv platou)

14.000 lei/mp/zi

5.

Taxa pentru inchirierea tonetelor, chioscurilor din tabla (inclusiv platou )

10.000 lei/mp/zi

6.

Taxa pentru inchiriere boxa metalica (sub mese beton)

5.000 lei/mp/zi

7.

Taxa pentru vanzare de animale si pasari, de fiecare animal sau pasare astfel:
- bovine, bubaline, cabaline, porcine de peste 6 luni
- bovine, bubaline, cabaline, porcine pana la 6 luni, ovine si caprine
- animale mici si pasari cu exceptia puilor de o zi
- pui de o zi

 

30.000 lei/animal/zi
20.000 lei/animal/zi
5.000 lei/animal/zi
500 lei/pui/zi

8.

Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii

obiectelor de ocazie

12.000 lei/mp/zi

9.

Taxa pentru ocuparea locurilor publice cu mijloace de transport spre vanzare:

- biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete cu sau fara atas, biciclete
- alte mijloace cu tractiune mecanica:

- autoturism, autoutilitara, microbuz
- autoturism, autoutilitara, microbuz cu remorca
- camion
- camion cu remorca

 

 

15.000 lei/mijl. tr./zi

100.000 lei/mijl. tr./zi
150.000 lei/mijl. tr./zi
130.000 lei/mijl. tr./zi
180.000 lei/mijl. tr./zi

10.

Taxa pentru intrarea persoanelor in targuri in care se vand obiecte de ocazie

5.000 lei/pers.

11.

Taxa pentru inchiriere boxa pentru desfacere carne:

- Piata Cibin
- Piata Vasile Aaron
- Piata Rahova
- Piata Teatru

 

600.000 lei/boxa/zi
250.000 lei/boxa/zi
300.000 lei/boxa/zi
100.000 lei/boxa/zi

12.

Taxa pentru cantarire animale

35.000 lei/animal

13.

Taxa pentru inchiriere cantare:
- 5 – 10 kg
- 100 – 1.000 kg

 

30.000 lei/cantar/zi
20.000 lei/cantarire

14.

Taxa pentru salubrizare pentru fiecare masa, taraba, spatiu in pietele Cibin, Rahova, V.Aaron

10.000 lei/mp/zi

15.

Taxa pentru salubrizare pentru fiecare masa, taraba, spatiu in pietele Obor si Teatru

10.000 lei/spatiu/zi

16.

Taxa pentru utilizare spatii frigorifice de fiecare kg/24 ore

3.000 lei/kg/24ore

17.

Taxa pentru vanzare carne de la producator

5.000 lei/kg/zi

18.

Taxa pentru parcare temporara in locuri amenajate in acest scop

4.000 lei/auto/ora

19.

Taxa pentru utilizare carucior platforma

20.000 lei/buc./ora

20.

Taxa xerocopiere

5.000 lei/copie/A4

21.

Taxa inchiriere umbrela

20.000 lei/zi

22.

Taxa inchiriere masa plianta din lemn

10.000 lei/zi

23.

Taxa inchiriere masa metalica fixa

25.000 lei/mp/zi

24.

Taxa inchiriere masa plianta din metal

25.000 lei/mp/zi

25.

Taxa inchiriere tavite aluminiu/material plastic pt. branza, carne

5.000 lei/buc/zi

26.

Taxa pentru publicitate pentru statia de amplificare

5.000 lei/anunt

27.

Taxa depozitare in spatii inchise

10.000 lei/mp/zi

28.

Taxa colet, sac, ladita

7.000 lei/buc/zi

29.

Taxa ladita 5kg

4.000 lei/buc/zi

30.

Taxa vrac

40.000 lei/tona/zi

31.

Taxa intrare pentru incarcare sau descarcare

- pentru camion
- pentru camion cu remorca
- pentru autoturism
- pentru autoturism si remorca

 

20.000 lei
35.000 lei
20.000 lei
30.000 lei

32.

Taxa vanzare brazi

20.000 lei/buc

33.

Taxa intrare WC public

5.000 lei/pers.

34.

Taxa inchiriere container pepeni - varza

35.000 lei/buc/zi

35.

Taxa masa in Hala lactate

180.000 lei/zi

B) Taxa zilnica sau lunara achitata de pers. fizice sau juridice care ocupa temporar locuri publice, altele decat cele din piete, targuri, oboare, precum si suprafete din fata magazinelor sau atelierelor de prestari servicii.

- taxa pt. vanzari de produse sau prestari de servicii diverse

7.500 lei/mp/zi

- taxa pt.depozitare de diverse materiale

5.300 lei/mp/zi

- taxa pt. confectionare de produse

9.800 lei/mp/zi

- taxa pt.ocuparea temporara a locurilor publice in alte scopuri decat pt. vanzarea de produse, prestari sevicii diverse, depozitare de materiale,confectionare de produse

9.800 lei/mp/luna

b.1) Taxele nu se datoreaza in cazul ocuparii trotuarului din fata locuintei sau sediului pentru reparatiile cladirii sau aprovizionare cu combustibili sau alte materiale necesare gospodariilor sau strict comerciale, pe o perioada de maxim 48 ore inclusiv.

b.2) Ocuparea locurilor publice se face numai cu aprobarea organelor competente si cu plata anticipata a taxelor datorate. In cazul ocuparii locurilor publice cu constructii provizorii (garaje, copertine) pentru care nu s-au incheiat contracte plata se va face astfel: - 15 martie;- 15 iunie;- 15 septembrie;- 15 noiembrie.

C) Taxa pentru detinerea in proprietate sau in folosinta a unor utilaje autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit:

1. cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori cereale si ferastraie mecanice

50.000 lei/zi/utilaj

2. darace, piue si mori pentru boia de ardei

50.000 lei/zi/utilaj

Taxa se datoreaza pentru fiecare utilaj autorizat sa functioneze si plata se face pana la 31 ianuarie a fiecarui an sau din luna dobandirii utilajului

  D) Taxa pentru schimbarea destinatiei unor spatii: 51.000 lei.

  E) Taxa intrare si vizitare obiective istorice: 10.000 lei / persoana / zi
  - taxa intrare Turnul Sfatului si alte obiective ce se vor deschide vizitarii

12. TAXA PENTRU VEHICULE LENTE

a) Detinatorii de vehicule lente sunt obligati la plata taxei pentru vehicule lente care se stabileste in suma fixa, pentu fiecare vehicul si se plateste pana la 31 ianuarie a fiecarui an sau din luna dobandirii. 260.000 lei/fiecare utilaj

b) Lista cuprinzand vehicule lente

DENUMIREA VEHICULUI LENT

 1. Autocositoare
 2. Autoexacavator (excavator pe autosasiu )
 3. Autogreder
 4. Autoscreper
 5. Autostivuitor
 6. Buldozer pe pneuri
 7. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje
 8. Compactor autopropulsat
 9. Electrocar cu echipamente: sudura,grup electrogen, pompa etc…..
 10. Excavator cu racleti pentru sapat santuri
 11. Excavator cu rotor pentru sapat santuri
 12. Excavtor pe pneuri
 13. Freza autopropulsata pentru canal
 14. Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat
 15. Freza rutiera
 16. Incarcator cu cupa pe pneuri
 17. Instalatie autopropulsata de sortare concasare
 18. Macara cu greifer
 19. Macara mobila pe pneuri
 20. Macara turn autopropulsata
 21. Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente
 22. Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor
 23. Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri
 24. Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor
 25. Masina autopropulsata pentru forat
 26. Masina autopropulsata pentru turnat asfalt
 27. Plug de zapada autopropulsat
 28. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn
 29. Tractor pe pneuri
 30. Troliu autopropulsat
 31. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
 32. Vehicul de pompieri pt. derularea furtunurilor de apa
 33. Vehicul pt. macinat si compactat deseuri
 34. Vehicul pt. marcarea drumurilor
 35. Vehicul pt. taiat si compactat deseuri
13. TAXE SPECIALE

1.) Viza pentru autorizatia de functionare a spatiilor: 1.000.000 lei.

2.) Taxa avize pentru activitati comerciale si alimentatie publica cu caracter temporar sau ocazional:

- ocazional (pana la 30 de zile) 400.000 lei;

- temporar (peste 30 de zile pana la 1 an) 800.000 lei.

3.) Taxa pentru oficierea casatoriilor se incaseaza pentru prestarile efectuate in zilele nelucratoare si peste orele de program in suma de:125.000 lei/casatorie

4.) Taxa pentru fotografiere si filmare la oficierea casatoriilor: 40.000 lei/casatorie

5.) Taxa salubrizare domeniu public:

- pers. fizice autorizate

60.000 lei/an

- asociatii familiare

60.000 lei/an

- societati comerciale

150.000 lei/an

 • Termenul de plata al acestei taxe este de 31 martie a fiecarui an.

6.) Taxa pentru refacerea si intretinerea iluminatului public

Societatiile comerciale ce au sediul ori desfasoara activitati pe teritoriul Mun. Sibiu vor plati anual o taxa pentru refacerea si intretinerea iluminatului public pentru sediu si pentru fiecare punct de desfacere, punct de lucru etc…. , pe zone , acestea fiind determinate prin H.C.L nr. 64/2002.

Zona A - sediu, punct desfacere, punct de lucru

350.000lei/an

Zona B - sediu, punct desfacere, punct de lucru

300.000lei/an

Zona C - sediu, punct desfacere, punct de lucru

230.000 lei/an

Zona D- sediu, punct desfacere, punct de lucru

120.000 lei/an

 • Termenul de achitare a acestei taxe este de 31 martie a fiecarui an.

7.) Taxa sport cultura

Pentru sustinerea activitatii culturale si sportive – manifestari la care Primaria este organizator sau coorganizator – ce se desfasoara pe durata unui an, taxa sport cultura va fi:

- pers. fizice autorizate

175.000lei/an

- asociatii familiare

175.000lei/an

- societati comerciale

585.000 lei/an

 • Termenul de achitare al acestei taxe este 31 martie a fiecarui an.
 • Sunt exceptati de la plata taxei agentii economici pe perioada in care nu isi desfasoara

activitatea conform declaratiei inregistrata legal.

8.) Taxe privind servicii de copiat , multiplicat si scris, acte necesare populatiei in raporturile acesteia cu Primaria.

- format A4

6.200 lei/copia

- format A3

12.000 lei/copia

- format A2

24.000 lei/copie

- format A1

48.000 lei/copie

9.) Taxa porto

In conformitate cu art.38 din O.G nr.11/1996, cheltuielile de orice fel necesare efectuarii executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit. In scopul recuperarii cheltuielilor efectuate de catre Primaria Municipiului Sibiu pentru incasarea creantelor bugetare, propunem instituirea unei taxe la nivelul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire in valoare de: 25.000 lei/bucata.

 II.) Prezentele impozite si taxe se majoreaza conform art.73 din O.G nr.36/2002 cu 50% pentru persoanele juridice cu urmatoarele exceptii:

 1. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate prevazute de art. 32 alin. 1 din O.G nr.36/2002;
 2. impozit pe cladiri prevazut de art.6 alin.2 din O.G nr.36/2002 datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 si pana la intrarea in viguare a O.G nr.36/2002;
 3. taxele speciale prevazute in anexa nr.1 pct.13.

NOTA:

  1. Aplicarea taxelor si impozitelor prevazute in prezenta hotarare se face in conformitate cu O.G nr.36/2002.
  2. In cazul modificarii si completarii legislatiei de specialitate existente in prezent, H.C.L –ul, se va modifica si completa in conformitate cu acestea

 

 

PREŞEDINTE
HELMUT MATHES

Contrasemneaza
Secretar
IORDAN NICOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit:

ec. Hasu Mariana