Hotărârea nr. 221/2002

HOTARAREA NR. 221 privind scaderea definitiva din evidentele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate
02h221 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 221

privind scaderea definitiva din evidentele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 112287/13.12.2002 prin care Directia Economica propune scaderea definitiva din evidentele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 93 alin.2 din O.U.G. nr. 11/1996 si ale O.M.F. nr. 2051/1997 pct.6.1. alin.3,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

HOTARASTE

Art.1. Se aproba scaderea definitiva din evidentele fiscale ale Primariei Municipiului Sibiu a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola