Hotărârea nr. 220/2002

HOTARAREA NR. 220 privind aprobarea înlesnirilor la plata majorarilor de întârziere pentru contribuabilii proprietari de garaje construite pe domeniul public
02h220 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 220

privind aprobarea Înlesnirilor la plata majorarilor de Întârziere pentru contribuabilii proprietari de garaje construite pe domeniul public

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 112283/13.12.2002 prin care Directia Economica propune aprobarea Înlesinirilor la plata majorarilor de Întârziere pentru contribuabilii proprietari de garaje construite pe domeniul public,

Având În vedere Hotarârea nr.138/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 27 din Legea nr. 491/2002 si ale art.1 din H.G nr. 793/2002

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba scutirea la plata majorarilor de Întârziere, calculate pentru neplata În termen a taxei de ocupare a domeniului public, pentru proprietarii de constructii provizorii ( garaje, copertine ) amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola