Hotărârea nr. 22/2002

HOTÃRÂREA NR. 22 privind utilizarea unei sume din fondul de rezerva bugetara
02h22

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 22

privind utilizarea unei sume din fondul de rezerva bugetara

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.02.2002,

Analizând raportul nr. 18620/15.02.2002 prin care Directia Economica propune utilizarea unor sume din fondul de rezerva bugetara,

Având În vedere adresa nr. 3857/2002 a Serviciului public Centru Financiar - Crese prin care se solicita suplimentarea bugetului pentru cheltuieli materiale,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 14 alin.1 si 20 alin.4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba utilizarea sumei de 800.000 mii lei din fondul de rezerva bugetara pentru suplimentarea bugetului aprobat prin H.C.L. nr. 249/2001 pentru serviciul public "Centru Financiar - Crese" , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola