Hotărârea nr. 219/2002

HOTARAREA NR. 219 privind aprobarea bugetului propriu si a listei de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local
02h219 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 219

privind aprobarea bugetului propriu si a listei de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 112425/14.12.2002 prin care Directia economica propune aprobarea bugetului propriu si a listei de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Sibiu

Având În vedere Legea bugetului de stat nr. 631/2002 ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu art.6. alin.2 pct.1 si 2 , art. 21 alin.3 si art. 42 alin.1 din Legea nr. 189/1998 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba bugetul local al municipiului Sibiu pe anul 2003 si lista de investitii , conform anexelor 1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 si lista de investitii pentru Serviciul public administarea unitatilor de Învatamânt preuniversitar de stat, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 si lista de investitii pentru Serviciul public "Centrul financiar Crese ", conform anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru Teatrul "Radu Stanca " Sibiu si lista de investitii, conform anexei nr. 6, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Casei de Cultura a municipiului Sibiu si lista de investitii, conform anexei nr. 7, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru Centrul de Îngrijire si asistenta , conform anexei nr.8 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru Cantina de ajutor social, conform anexei nr. 9 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru serviciul public de protectie si asistenta sociala conform anexei nr. 10 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.9. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Serviciului public Baia Neptun si lista de investitii , conform anexei nr. 11 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.10. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Serviciului public de cadastru , agricultura si disciplina În constructii si lista de investitii, conform anexei nr. 12 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.11. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Serviciului public administrare parcari si lista de investitii, conform anexei nr. 13 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.12. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Serviciului public administrarea domeniului public si privat al Municipiului Sibiu si lista de investitii, conform anexei nr. 14 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.13. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Serviciului public Administratia Pietelor Sibiu si lista de investitii, conform anexei nr. 15 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.14. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Oficiului Judetean de Consultanta agricola, conform anexei nr. 16 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola