Hotărârea nr. 218/2002

HOTARAREA NR. 218 privind aprobarea închirierii unui spatiu situat în Sibiu, Aleea Haiducului nr. 3, Fundatiei umanitare Logomedica (Revocată prin HCL NR. 26/2003)
02h218 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 218

privind aprobarea ĂŽnchirierii unui spatiu situat ĂŽn Sibiu, Aleea Haiducului nr. 3, Fundatiei umanitare Logomedica

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând Expunerea de motive nr. 111949/12.12.2002 Întocmita de consilierii municipali Fritzmann Marianne, Sava Livia, Nanu Dan si Ionescu Cosmin, si raportul nr.113100/2002 al serviciului public Administrarea unitatilor de Învatamânt preuniversitar de stat privind aprobarea Închirierii, unui spatiu situat În Sibiu, Aleea Haiducului nr. 3 , În incinta Gradinitei nr. 38, Fundatiei umanitare "Logomedica",

Având În vedere prevederile Hotarârii nr. 114/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art.11 lit.a din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. g si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba ĂŽnchirierea spatiului ĂŽn suprafata de 72 mp, situat ĂŽn Sibiu, Aleea Haiducului nr.3 aflat ĂŽn incinta Gradinitei nr. 38 , Fundatiei "Logomedica", cu sediul ĂŽn Sibiu, str. Porumbacului nr. 9A.

Art.2. Pretul ĂŽnchirierii se va stabili ĂŽn conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 114/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola