Hotărârea nr. 217/2002

HOTARAREA NR. 217 privind aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Oituz nr. 31 Universitatii Lucian Blaga Sibiu (Revocată prin HCL NR. 26/2003)
02h217 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 217

privind aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Oituz nr. 31 , Universitatii "Lucian Blaga "Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând rapoartele nr. 112379/2002 al Directiei Patrimoniu si nr.111465/2002 al Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat Sibiu privind aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Oituz nr. 31 , Universitatii "Lucian Blaga "Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art.11.lit.a din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. g si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba închirierea, pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat în Sibiu, str.Oituz nr.31 aflat în incinta Liceului Economic , identificat în C.F. nr.40179 Sibiu, nr.top 4072/1/3/10/2 corpul C , în suprafata de 1361 mp, Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu.

Art.2 Se aproba contractul cadru de închiriere conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3 Pretul de închiriere este de 6.516.468 lei/luna + TVA , pret valabil la data de 31.10.2002 , pret ce se va indexa cu indicele de inflatie prevazut în Buletinul statistic de preturi pâna în momentul încheierii contractului.

Art.4 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de19.12.2002

PREŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

CONTRACT DE INCHIRIERE a imobilului situat in strada Oituz nr. 31 Sibiu

Nr……

Incheiata azi ……………………

CAP. I PARTILE

Intre:

- Municipiul Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat, cu sediul in Sibiu, str. S.Brukenthal nr.4, avand cod fiscal nr. 14392273, cont nr. 500414392273 deschis la B.N.-Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar- Klaus W.Iohannis, in calitate de proprietar, pe de o parte

si

- Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, cu sediul in B-dul Victoriei nr.10 Sibiu, reprezentata legal prin rector prof.univ.dr Dumitru Ciocoi-Pop, si contabil sef ec. Adalciza Savescu, telefon 217989, 212144, cont bancar 5046014480173 deschis la Trezoreria Sibiu, cod fiscal 4480173, in calitate de chirias, s-a incheiat prezentul contract, in aplicarea prevederilor art.166 alin.6 din Legea invatamantului nr.84/1995 si a prevederilor H.C.L. 114/2001.

CAP.II OBIECTUL

Art.2.1 - Proprietarul da in folosinta Universitatii "Lucian Blaga" imobilul situat in strada Oituz nr.31 compus din parter plus doua etaje in suprafata construita de 2137 mp si suprafata utila de 1361 mp.

Art.2.2. - Spatiul este destinat exclusiv desfasurarii activitatii didactice universitare.

Art.2.3 - Predarea-primirea spatiului se face de catre reprezentantii celor doua institutii, fiind consemnata in procesul - verbal anexa a contractului.

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este inchiriat imobilul Universitatatii "Lucian Blaga "este de 10 ani incepand cu data de 01.01.2003.

CAP.IV PLATA

Art.4.1. – Pentru spatiile inchiriate Universitatea va achita lunar suma de 5 600 000 lei conform H.C.L. 114/2001, pentru suprafata de 1361 mp. Chiria va fi indexata lunar cu indicele de inflatie prevazut in Buletinul Statistic de Preturi la capitolul "Servicii", fara a fi necesar acordul explicit al partilor contractante.

Art.4.2. – Plata chiriei se va face lunar anticipat pana la data de 25 a fiecarei luni anterioare la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat, in contul nr.500414392273 deschis la B.N.-Trezoreria Municipiului Sibiu, cu obligatia prezentarii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat a xerocopiei dupa dovada platii chiriei, in termen de 2 zile lucratoare. Pentru prima luna de acivitate plata taxei se va face la data semnarii contractului.

Art.4.3. – Pentru fiecare zi de intarziere, se vor percepe majorari de intarziere in valoare de 1% pe zi, calculata la valoarea chiriei si penalitati de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de luna de intarziere.

Art.4.4 – Neplata chiriei da dreptul proprietarului la rezilierea unilaterala a contractului si obliga chiriasul la plata de daune; chiriasul este obligat ca in termen de 5 zile de la instiintarea de reziliere a contractului sa elibereze spatiul ocupat.

Art.4.5 – Plata utilitatilor de catre Universitatea "Lucian Blaga" se face lunar pe baza anexelor la contract, negociate de cele doua parti, conform suprafetelor date spre folosinta si facturilor de plata.

CAP.V OBLIGATIILE PARŢILOR

Art. 5 .1. - Proprietarul se obliga:

a. sa predea spatiul in stare corespunzatoare folosintei;

b. sa asigure folosinta imobilului in conditiile prezentului contract;

c. sa asigure utilitatile necesare desfasurarii activitatii, in functie de solicitarile chiriasului;

Art.5.2 –Chiriasul se obliga :

a. sa administreze spatiul ca un bun gospodar;

b. sa plateasca sumele datorate in conformitate si la termenele prevazute in prezentul contract;

c. sa efectueze lucrarile de reparatii in intreaga cladire, cu acordul proprietarului;

d. sa depuna toate diligentele pentru ca, prin activitatea desfasurata, sa nu deterioreze imobilul. La expirarea conrtactului, imobilul va fi predat cel putin in starea in care a fost primit, asa cum rezulta din procesul verbal de predare - primire, eventualele imbunatatiri revin de drept proprietarului, chiriasul neavand drept la despagubiri;

e. orice modificare interioara sau exterioara a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificarii insotita de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat. Prin anexele in sensul prezentului contract se inteleg: schite, expertize si alte date necesare analizarii cererii;

f. sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere a imobilului si a instalatiilor aferente, deteriorarile fiind suportate integral de chirias;

g. sa nu tulbure linistea publica ;

h. sa asigure permanent curatenia in interiorul imobilului si in zona exterioara aferenta, efectuand, dezinfectia si deratizarea in conformitate cu normele igienico- sanitare;

i. sa asigure evacuarea si transportul reziduurilor rezultate din prestarea activitatii, fiind obligat sa prezinte proprietarului in prima luna de derulare a contractului, contractele incheiate cu GETESIB sau cu alti agenti cu acelasi gen de activitate din care sa rezulte acest lucru ;

j. sa obtina autorizatiile necesare desfasurarii activitatii ;

k.sa asigure respectarea normelor igienico-sanitare, tehnice, metodologice, de protectie a muncii, PSI, protectia mediului inconjurator precum si a actelor normative specifice activitatii desfasurate;

l. sa realizeze imbunatatirile si dotarile suplimentare prevazute in contract si agreate de catre proprietar ;

m. sa asigure personalul necesar pentru buna desfasurare a activitatii ;

n. in termen de 10 zile de la incetarea contractului sa elibereze imobilul.

o. sa mentina actuala destinatie a imobilului si sa nu subinchirieze spatiile inchiriate

CAP.VI RASPUNDEREA

Art.6.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractului da dreptul proprietarului la despagubiri, in conditiile legii.

Art.6.2 - Chiriasul nu raspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorata fortei majore, a cazului fortuit, nici de uzura normala a lucrului. Partea care invoca (chiriasul) are obligatia sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar in urmatoarele 10 zile sa prezinte acte doveditoare.

CAP.VII INCETAREA

Art.7.1 - Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii :

a. implinirea termenului stabilit

  1. neexecutarea culpabila a obligatiilor;
  2. pieirea bunului ce face obiectul prezentului contract.

Art.7.2 - In situatia prevazuta la art.7.1 lit.b proprietarul este obligat sa instiinteze chiriasul cu 30 de zile inainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice chiriasului desfasurarea altor activitati decat cele precizate in contract.

Art. 7.2 - Chiriasul isi va exercita ca un bun proprietar dreptul de folosinta, dreptul de dispozitie apartinand exclusiv proprietarului.

Art. 7.3 - Orice modificari in statutul juridic, act de infiintare, sediu etc. vor trebui anuntate in termenul limita de 48 ore proprietarului.

Anexele la prezentul contract fac parte integranta din aceasta.

Prezentul contract s-a incheiat in 4 exemplare originale, cate doua pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,

Primar
Klaus W. Johannis

Director Economic
Viorica Bandescu

Serviciul Juridic
Dorin Nistor

Sef Serviciu Patrimoniu
Vasile Panzar

Sef Serviciul Public deAdministrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitarde Stat
Simona Pop

Contabil sef,
Heddi Schiau

Consilier juridic
Ludmila Bara

 

CHIRIAS,
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Rector,
prof.univ.dr.Dumitru Ciocoi-Pop

Contabil sef,
ec. Adalciza Savescu

Consilier juridic,
Daniela Badila