Hotărârea nr. 215/2002

HOTARAREA NR. 215 privind aprobarea studiului de fezabilitate Piata agroalimentara - Cartier Strand
02h215 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 215

privind aprobarea studiului de fezabilitate "Piata agroalimentara - Cartier Strand "

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând referatul nr. 110444/09.12.2002 Întocmit de serviciul public Administratia pietelor Sibiu si raportul nr. 112417/13.12.2002 prin care Serviciul urbanism propune aprobarea studiului de fezabilitate "Piata agroalimentara - Cartier Strand"precum si a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea acestui obiectiv,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin.5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c precum si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Studiul de fezabilitate " Piata agroalimentara - cartier Strand, cu urmatoarele elemente de identificare :

a) caracteristici tehnice :

- suprafata desfasurata = 867 mp.
- suprafata construita = 792 mp.
- regim de ĂŽnaltime = P si P +1 partial
- locuri de vânzare = 73

b) indicatori tehnico - economici

Total lucrari conform deviz general estimativ = 10.829.000 mii lei
din care C+ M = 8.103.900 mii lei

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola