Hotărârea nr. 214/2002

HOTARAREA NR. 214 privind repartizarea unei garsoniere situata în imobilul apartinând domeniului public al municipiului Sibiu,str. Henri Coanda nr. 57
02h214 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 214

privind repartizarea unei garsoniere situata În imobilul apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, str. Henri Coanda nr. 57

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând referatul nr.111939/12.12.2002 , prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea unei garsoniere situata În imobilul apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, str. Henri Coanda nr.57, ap.216,domnului Pavel Florea,,

Având În vedere Hotarârea nr. 164/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, republicata si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 , În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h " si "s" precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se repartizeaza domnului Pavel Florea garsoniera nr.216 situata În imobilul apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, str. Henri Coanda nr.57.

Art.2. Serviciul public de Administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu va ĂŽntocmi contractul de ĂŽnchiriere cu beneficiarul, pe baza ordinului de repartitie eliberat de Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Sibiu.

Art.3. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola