Hotărârea nr. 213/2002

HOTARAREA NR. 213 privind aprobarea Actului Aditional nr.8/2002 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si prestari constructii SA Sibiu
02h213 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 213

privind aprobarea Actului Aditional nr.8/2002 la Contractul de concesiune nr.69/1999 ĂŽncheiat ĂŽntre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si prestari constructii SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.111656/12.12.2002 Întocmit de Directia Tehnica a Primariei Municipiului Sibiu, prin care se propune adoptarea unui Act aditional la Contractul de Concesiune nr.69/1999 Încheiat Între Municipiul Sibiu si SC DPC SA Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În temeiul art.38, alin.2, litera g, m si art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administratia publica locala ,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Actul aditional nr.8/2002 la contractul de concesiune nr.69/1999 Încheiat Între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si prestari constructii SA, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu si Directorul General al SC Drumuri si prestari constructii SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

JUDETUL SIBIU
Anexa nr. 1 la H.C.L. .213/2002 Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ACT ADITIONAL NR. 8 / 2002 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE
privind exploatarea de bunuri si a serviciilor publice de catre S.C. ,, Drumuri si Prestari Constructii " S.A. Sibiu nr. 69 / 08.06.1999

Încheiat între :

Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul În Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740, deschis la Banca Nationala - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar - Klaus Werner Iohannis, În calitate de concendent, pe de o parte

Si

S.C. ,, Drumuri si Prestari Constructii " S.A. Sibiu cu sediul În Sibiu, str. Autogarii, nr. 5-7, bl. 33, având cod fiscal nr. R 3097146, Înregistrat la Registrul Comertului sub nr. J / 32 / 1025 / 07.09.1998, prin managerul general ing. Elena Tuluc, numit prin H.C.L. NR. 70 / 1999, În calitate de concesionar, pe de alta parte.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE :

Se completeaza art.1 Obiectul Contractului de concesiune cu urmatoarele aliniate :

- În completare pentru anul 2002 se mai concesioneaza urmatoarele servicii :

- constructii si reparatii unitati scolare - val. estimata - 17.300.000 mii lei.
- reparatii curente, capitale si dotari pentru apartamentele din Paltinis aflate ĂŽn administrarea Primariei Municipiului Sibiu - val. estimata - 1.500.000 mii lei

- lucrari specifice pentru amenajarea Oraselului copiilor cu ocazia sarbatorilor de iarna - val. estimata - 200.000 mii lei

- valoarea redeventei ramâne neschimbata

Decontarea se va face de la bugetul local, ĂŽn baza situatiilor de lucrari real executate.

Celelalte clauze ramân neschimbate.

Prezentul act aditional s-a Încheiat În 4 ( patru ) exemplare, câte 2 (doua ) pentru fiecare parte.

CONCENDENT ,
Consiliul Local al Municipiului Sibiu
PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU

PRIMAR
KLAUS WERNER IOHANNIS
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. VIORICA BÂNDESCU
OFICIUL JURIDIC ,
Jr. DORIN NISTOR

CONCESIONAR ,
S.C. DPC S.A.

MANAGER GENERAL ,
Ing. ELENA TULUC

DIRECTOR ECONOMIC ,
Ec. CRINA TODESCU

OFICIUL JURIDIC ,
Jr. AUGUSTIN MURESAN

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola