Hotărârea nr. 212/2002

HOTARAREA NR. 212 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 179/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h212 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 212

privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 179/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.111595/12.12.2002 prin care Directia patrimoniu propune Înlocuirea d-nului Tuluc Gheorghe cu d-nul Banciu Ioan În comisia de licitatie nominalizata În art. 4 din H.C.L. nr. 179/2002, pentru Închirierea spatiului din incinta Primariei Municipiului Sibiu În vederea amenajarii unui punct pentru desfasurare activitate de birotica

Având În vedere Hotarârea nr. 196/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 3 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Articol unic. Se modifica si se completeaza art. 4 din Hotarârea nr. 179/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu În sensul ca, În Comisia de licitatie nominalizata În vederea Închirierii spatiului situat În incinta imobilului Primariei Municipiului Sibiu , B-dul Victoriei nr. 1 - 3, pentru amenajare punct desfasurare activitate de birotica, d-nul Tuluc Gheorghe va fi Înlocuit cu d-nul Banciu Ioan.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola