Hotărârea nr. 211/2002

HOTARAREA NR. 211 privind stabilirea indemnizatiei care se acorda membrilor Comisiei pentru vanzarea spatiilor comerciale proprietatea privata a statului aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 15/2018)
02h211 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 211

privind stabilirea indemnizatiei care se acorda membrilor Comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale proprietatea privata a statului aflate În administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara la data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.111673/2002 al Directiei Administratie Locala privind stabilirea indemnizatiei care se acorda membrilor Comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale proprietatea privata a statului aflate În administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Având În vedere avizul favorabil al Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Sibiu Înregistrat la Primaria Municipiului Sibiu cu nr. 112735/16.12.2002,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art.6 ( 6 ) din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului,

În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

HOTARASTE

Art. 1 Se stabileste indemnizatia care se acorda membrilor Comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale proprietatea privata a statului aflate În administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, numiti prin Dispozitia nr.1133/2002 modificata si completata prin Dispozitia nr. 1196/2002 a Primarului Municipiului Sibiu, În suma de 2.000.000 lei/membru/sedinta , suma care va fi supusa impozitarii potrivit legii.

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola