Hotărârea nr. 210/2002

HOTARAREA NR. 210 privind finantarea GTZ a proiectului Reabilitarea Centrului Istoric al Sibiului
02h210 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 210

privind finantarea GTZ a proiectului "Reabilitarea Centrului Istoric al Sibiului"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 112146/13.12.2002 prin care Directia Economica propune Însusirea de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu a finantarilor GTZ pentru proiectul " Reabilitarea Centrului Istoric al Sibiului "

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c, d , r si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,

HOTARASTE

Art. 1 Se ĂŽnsuseste finantarea materializata ĂŽn lucrari la obiectivele:
a) "Spatiu expozitional organizat ĂŽn sediul Primariei situat ĂŽn Sibiu str. Bruckenthal nr.4, - ĂŽn valoare de 13.000 euro"
b) "Scarile Turnului "- ĂŽn valoare de 30.000 euro efectuate si platite de catre GTZ ĂŽn cadrul proiectului de "Reabilitare a Centrului Istoric al Sibiului ".

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola