Hotărârea nr. 21/2002

HOTÃRÂREA NR. 21 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h21

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 21

privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.022002,

Analizând raportul nr.20192/19.02.2002 prin care Directia Administratie locala propune completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

Având În vedere Hotarârea nr. 1/2002 a Consiliului Local al municipiului Sibiu,

În temeiul prevederilor art. 56 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Articol unic. Se completeaza Comisia de studii , prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu d-nul consilier municipal Popa Doru Calin.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.02.2002

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola