Hotărârea nr. 209/2002

HOTARAREA NR. 209 privind trecerea din administrarea SC. Urbana S.A în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a spatiului situat în Sibiu,P-ta Huet nr. 3
02h209 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 209

privind trecerea din administrarea SC. Urbana S.A ĂŽn administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a spatiului situat ĂŽn Sibiu, P-ta Huet nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 111610/12.12.2002 prin care Directia Patrimoniu propune trecerea din administrarea SC. Urbana S.A În administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a spatiului situat În Sibiu, P-ta Huet nr. 3

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul dispozitiilor art. 38, alin. 2 lit. " f ", ale art. 46 si ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se preia În administrarea Consiliului local al municipiului Sibiu din administrarea S.C. Urbana S.A. , imobilul proprietatea Statului român compus din camera de 37,81 mp., bucatarie de 19,22 mp. si wc de 1,26 mp. , identificat În C.F. Sibiu nr. 13202 nr. top. 591/1, situat În Sibiu, P-ta Huet nr. 3

Art.2. Spatiul mentionat la art. 1 va fi renovat si reamenajat din fonduri ale bugetului local al Municipiului Sibiu, urmând a fi folosit pentru desfasurarea unor activitati specifice Primariei.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola