Hotărârea nr. 208/2002

HOTARAREA NR. 208 privind modificarea documentatiei "PUD - Zona Tilisca ( etapele I,II,III,IV ) ,completarea si modificarea H.C.L. nr. 7,8,9 din 2002
02h208 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 208

privind modificarea documentatiei "PUD - Zona Tilisca ( etapele I, II, III, IV ) , completarea si modificarea H.C.L. nr. 7, 8, 9 din 2002

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 111593/2002 prin care Serviciul Urbanism si Directia Patrimoniu propun modificarea documentatiei "PUD - Zona Tilisca ( etapele I, II, III, IV ) , completarea si modificarea H.C.L. nr. 7, 8, 9 din 2002

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a P.U.G. Sibiu si Regulamentul local de urbanism;

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, precum si ale art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " g " si " k " si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba documentatia de urbanism -" Modificare PUD Zona Tilisca (etapa I, II, III, IV) " conform proiect nr. 38/2000 Întocmit de arh. Gândila Adrian, conditionat de reactualizarea avizelor În faza de Acord Unic pentru fiecare bloc.

Art.2. Se aproba dezmembrarea terenului, cu completarile pentru blocurile A1 si A2 , suprafetele de teren aferente blocurilor si identificarea topo, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre, precum si transmiterea catre A.N.L. a suprafetei de teren aferenta blocurilor mentionate.

Art.3. Înscrierea în Cartea Funciara a noului plan de dezmembrare avizat de Primaria Municipiului Sibiu precum si efectuarea procedurilor de modificare a Conventiei cu A.N.L. si acte aditionale cu S.C. INSIB S.R.L. se vor realiza prin grija Directiei Patrimoniu.

Art.4. Se mandateaza Primarul Municipiului Sibiu sa semneze Conventia ce se va ĂŽncheia cu Agentia Nationala pentru Locuinte Bucuresti, privind reglemetarea regimului juridic al terenului, precum si a Actelor aditionale cu S.C. Insib S.R.L. , cu acelasi obiect.

Art.5. La data intrarii În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri se modifica si se completeaza În mod corespunzator Hotarârile nr. 7, 8 si 9 din 2002 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola