Hotărârea nr. 207/2002

HOTARAREA NR. 207 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Statie distributie carburanti - B-dul G-ral Vasile Milea (Revocată de HCL NR. 58/2005)
02h207 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 207

privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Statie distributie carburanti - B-dul G-ral Vasile Milea"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul cu nr. 111323/11.12.2002 prin care Serviciul Urbanism, propune avizarea documentatiei PUD - Statie de distributie carburanti B-dul G-ral Vasile Milea, conform proiect nr. 10/2002 elaborat de S.C. COVO PLAN S.R.L., arh.Constantin Voiciulescu, precum si a studiului de oportunitate aferent,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a P.U.G. Sibiu si Regulamentul local de urbanism;

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " g " si " k " si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba documentatia de urbanism -" PUD - Statie de distributie carburanti - B-dul G-ral Vasile Milea ", conform proiect nr. 10/2002, elaborat de S.C. COVO PLAN S.R.L. - arh. C. Voiciulescu, cu respectarea conditiilor din avize , precum si a Studiului de fezabilitate aferent, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. La data intrarii În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri se abroga Hotarârea nr. 58/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind avizarea documentatiei PUD-amplasare restaurant cu terasa B-dul G-ral Vasile Milea.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola