Hotărârea nr. 206/2002

HOTARAREA NR. 206 privind aprobarea documentatiei PUD - Parcare si cabina poarta, str. Fabricii nr. 4 si a studiului de fezabilitate aferent
02h206 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 206

privind aprobarea documentatiei PUD - Parcare si cabina poarta , str. Fabricii nr. 4 si a studiului de fezabilitate aferent

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 108482/27.11.2002 prin care Serviciul urbanism propune aprobarea documentatiei PUD - Parcare si cabina poarta , str. Fabricii nr. 4 si a studiului de fezabilitate aferent conform proiect nr. 10/2001 Întocmit de arh. Vladimir Grigorov,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. g si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba documentatia de urbanism "PUD - Parcare si cabina poarta , str. Fabricii nr. 4" si a studiului de fezabilitate aferent, conform proiect nr. 10/2001 ĂŽntocmit de arh. Vladimir Grigorov, cu respectarea conditiilor impuse ĂŽn avize.

Art.2. La data intrarii În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri se revoca Hotarârea nr. 104/2000 privind avizarea documentatiei "PUD - amplasare constructie spatiu comercial - vânzare cu amanuntul str. Fabricii nr. 4."

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola