Hotărârea nr. 205/2002

HOTARAREA NR. 205 privind aprobarea Actului Aditional nr.3/2002 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu
02h205 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 205

privind aprobarea Actului Aditional nr.3/2002 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 19.12.2002, Analizând raportul nr.110079/11.12.2002 întocmit de Directia Tehnica a Primariei Municipiului Sibiu, prin care se propune adoptarea unui Act aditional la Contractul de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanta Guvernului României nr.32/2002,

În temeiul art.38, alin.2, litera g, m si art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administratia publica locala ,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba Actul aditional nr.3/2002 la contractul de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Apa-Canal SA, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu si Directorul General al SC Apa-Canal SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de19.12.2002

PREŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 205/2002      

ACT ADITIONAL NR. 3 / 2002
la contractul de concesiune nr. 3 / 2000 inregistrat la Primaria Municipiului Sibiu cu nr. 38.446 / 12.05.2000  

Partile contractante :

  1. Municipiul Sibiu, reprezentat prin KLAUS WERNER IOHANNIS cu sediul in Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3 avand cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740 deschis la Banca Nationala – Trezoreria Municipiului Sibiu, in calitate de concendent,
  2. si
  3. Societatea Comerciala ,, APA CANAL "S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Eschile nr. 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. j/32/1023 din 07.09.1998, avand cod fiscal nr. R-2684940, cont curent nr. 30.70.53.001 deschis la BCR Sibiu, reprezentata prin ing. Mircea Niculescu, manager general si ec. Ioan Gogu director economic, in calitate de concesionar.
Avand in vedere prevederile art. 4, art. 32 si art. 34 din Legea concesiunii nr. 219/1998 si art. 56 din Normele Metolologice nr. 216 din aprilie 1999 de aplicare a Legii, de comun acord cu partile, convin urmatoarele :
  1. Art. 6 Valoarea estimata a investitiilor concesionate pe anul 2002 este de 7.249.000 mii lei si se compune din :
  • Extinderea alimentarii cu apa a Municipiului Sibiu din Sursa Sadu ;- 4.000.000 mii lei
  • Alimentarea cu apa si canalizare Paltinis - 1.000.000 mii lei
  • Reabilitare retele apa canal in Municipiul Sibiu,cheltuieli de elaborare S.F. si P.T. - 1.700.000 mii lei

In calitate de antreprenor general S.C. APA CANAL S.A. Sibiu a executat in anul 2002 obiectivul de investitii Retele hidroedilitare bloc 103C str. Lunga Sibiu a caror valoare estimata conform ofertei este de :

- Bransament apa boc 103C str. Lunga Sibiu - 76.500 mii lei
- Racord canal menajer si pluvial bloc 103C - 78.500 mii lei Str. Lunga Sibiu
- Retele exterioare de canalizare aferente bloc 103C - 432.000 mii lei str. Lunga Sibiu

TOTAL bransament apa + racord canal bloc 103C - 580.000 mii lei Str. Lunga Sibiu ( executat S.C. APA CANAL S.A. Sibiu ).

Decontarea se va face de la bugetul local, pozitia L.T.E. Bloc 103C - str. Lunga Sibiu. in baza situatiilor de lucrari real executate.

  • Lucrari bransamente, colectoare, racorduri, legaturi instalatii interioare de canalizare Bl.2, 4 – Strand II - 549.000 mii lei

Decontarea se va face de la bugetul local, pozitia L.T.E. Strand II – Sibiu in baza situatiilor de lucrari real executate.

2. Toate celelalte prevederi din Contractul 3/2000 si actul aditional din 2001 raman nemodificate.

Redeventa se mentine la nivelul prevederilor din actul aditional nr. 1/2001 la contractul de concesiune.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare.  

CONCENDENT

PRIMAR ,
KLAUS WERNER IOHANNIS

DIRECTOR ECONOMIC ,
Ec. VIORICA BANDESCU

SEF SERV. JURIDIC,
Jurist DORIN NISTOR

CONCESIONAR

DIRECTOR GENERAL ,
Ing. MIRCEA NICULESCU

DIRECTOR ECONOMIC ,
Ec. IOAN GOGU

OFICIU JURIDIC ,
Jurist ALINA SANDRU

PREŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola