Hotărârea nr. 204/2002

HOTARAREA NR. 204 privind atribuirea denumirii PETOFI SANDOR parcului si pasajului situate în Sibiu,între Soseaua Alba - Iulia si str. Dealului
02h204 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 204

privind atribuirea denumirii PETOFI SANDOR parcului si pasajului situate ĂŽn Sibiu, ĂŽntre Soseaua Alba - Iulia si str. Dealului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu Întrunit În sedinta ordinara din data de 19.12.2002, Analizând raportul nr. 108484/02.12.2002 prin care Serviciul urbanism propune atribuirea denumirii PETOFI SANDOR parcului si pasajului situate În Sibiu, Între Soseaua Alba - Iulia si str. Dealului ,

Având În vedere adresa nr. 8052/04.11.2002 a Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Sibiu prin care s-a comunicat avizul favorabil pentru propunerea mentionata,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu dispozitiile art.3 din O.G. nr. 63/2002,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. u si ale art. 46 din Legea nr. 215/2002 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba atribuirea denumirii PETOFI SANDOR parcului si pasajului situate ĂŽn Sibiu, ĂŽntre Soseaua Alba - Iulia si str. Dealului.

Art.2. La data intrarii În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri, se completeaza În mod corespunzator Hotarârea nr. 2/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea Nomenclatorului de strazi din municipiul Sibiu.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola