Hotărârea nr. 203/2002

HOTARAREA NR. 203 privind acordarea unor facilitati la plata impozitelor si taxelor locale Companiei Nationale de transport a energiei electrice Transelectrica S.A. - Sucursala de transport Sibiu
02h203 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 203

privind acordarea unor facilitati la plata impozitelor si taxelor locale Companiei Nationale de transport a energiei electrice Transelectrica S.A. - Sucursala de transport Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.110855/10.12.2002 Întocmit de Directia Economica, privind acordarea unor facilitati la plata impozitelor si taxelor locale Companiei Nationale de transport a energiei electrice Transelectrica S.A. - Sucursala de transport Sibiu ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 1 alin 7 lit.b, art. 2, art. 6 lit. c si art. 7 din H.G. 794/2002 si aleart. 30 din O.U.G. nr. 40/2002,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitelor si taxelor locale ĂŽn favoarea Companiei Nationale de transport a energiei electrice Transelectrica S.A. - Sucursala de transport Sibiu , dupa cum urmeaza :
a) scutirea la plata a majorarilor de Întârziere În suma de 233.220.323 lei calculate pâna la data de 07.04.2002 pentru debitul de 169.358.137 lei neachitat la data de 31.12.2001 reprezentând taxa teren;
b) scutirea la plata penalitatilor de Întârziere În suma de 5.927.536 lei, calculate pentru neplata debitului de 169.358.137 lei la data de 31.12.2001 reprezentând taxa teren;

Art.2. Compania Nationala de transport a energiei electrice Transelectrica S.A. - Sucursala de transport Sibiu va achita pâna la data de 23.12.2002 urmatoarele sume :
1) 118.550.696 lei reprezentând diferenta de 70% din taxa de teren scadenta si neachitata la data de 31.12.2001 precum si majorarile de Întârziere aferente În suma de 37.387.503 lei;
2) 60.418.952 lei reprezentând penalitati calculate conform O.G. 68/1997 pentru taxa teren ;
3) 3.743.568 lei reprezentând penalitati calculate conform O.G. 68/1997 pentru impozitul pe cladiri;

Art.3. Prezenta hotarâre va fi comunicata Companiei Nationale de transport a energiei electrice Transelectrica În termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii acesteia, prin grija Directiei administratie publica locala, conform art. 2 alin.4 din H.G. nr. 794/2002.

Art.4. (1) Compania Nationala de transport a energiei electrice Transelectrica S.A. - Sucursala de transport Sibiu are obligatia de a se prezenta la Directia Economica din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu În scopul de a semna conventia Încheiata Între parti care are ca obiect acordarea facilitatilor la plata impozitelor si taxelor locale acordate conform art. 1, În termen de 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a prevederilor prezentei hotarâri.
(2) Conventia va cuprinde În mod detaliat drepturile si obligatiile partilor si termenele scadente, astfel cum sunt reglementate prin H.G. nr. 794/2002 si În prezenta hotarâre.
(3) Refuzul de a semna Conventia de acordare a Înlesnirilor la plata va atrage anularea facilitatilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotarâri.

Art.5. Primarul Municipiului va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola